Čtvrtek pohybovka, čj a ma

Fotogalerie školy: https://photos.app.goo.gl/R3RH1SexqMz6LiHd9

22. června

Matematika
3. ročník:
* figurální čísla – čtvercová, obdélníková a trojúhelníková – tvořili jsme je s pomocí kostek, zapisovali je a hledali je ve stovkové tabulce. Ráďa dokázal najít i obecný vzorec na to, jak je vypočítat
* fraktály – kreslení stromu větvícího se vždy 2 větvemi, počítání větví po každém rozvětvení.co jsou fraktály. Ráďa došel i k mocninám 2.
4. a 5. ročník:
* kruhové propojování čísel – “srdcovka” a složitější verze
* fraktály jako 3. ročník, větvící se 3 větvemi

15. června

Matematika – Gabina H:
3. ročník – procvičovali jsme sčítání a odečítání do 100 s přechodem přes desítku a násobení 0-5
4. a 5. ročník – pracovní karty s opakováním

8. června 2023

Pro obě čtvrteční skupiny připravili společně Péťa Hauzírek a Matouš Ruml rodičovský projekt – vzali děti na Kavčí hory do Televize. Nejdříve nám Péťa řekl, co dělá a na jakých pořadech spolupracuje. Poté jsme se vydali do studia, kde se právě natáčel pořad “Dva3”. Paní režisérka byla velmi vstřícná a nechala děti sedět pod kamerou nebo za jejím pracovním stolem, kde mohly sledovat záběry ze všech kamer, říkat “AKCE”. Viděly moderátory a opakování scén, rekvizity… Nakonec jim bylo umožněno vstoupit do závěrečného záběru a pokud budou všichni rodiče souhlasit  a podepíšou GDPR, děti se uvidí 8. 9. na Déčku v pořadu Dva3.
Dále jsme procházeli chodbami Televize okolo střižen a studií, kde jsme museli být potichu, abychom nenarušili natáčení, dostali jsme se do podzemí a do kostyméren s tisíci kostýmy a maskami. Děti je rozpoznávaly – byly z různých pohádek i seriálů.
Následoval rychlý oběd a odcházeli jsme s Matoušem do velkého studia, kde si děti pod jeho vedením zkoušely různé herecké techniky, povídali jsme si o herectví, vžívali jsme se do různých situací a herecky je ztvárňovali. Vymýšleli jsme společně příběh, běhali jsme a hráli si. Gábina

1. června 2023

1. BLOK jsme začali zklidněním a malou meditací, dívali jsme se našim vnitřním zrakem a nacházeli klid v nás, poté jsme naším zrakem pozorovali vnější podněty. Rozpohybovali jsme se v jurtě, děti běhaly při hudbě, napsaly si osoby na časování sloves a do pohybovky jsme zařadili časování sloves. Nakonec byla hra pastelky.
2. a 3. BLOK: Míša F. (Čj) a Gábina H. (M)
* Čtení knihy Sofiin svět
* 3. ročník:
M – tělesa a geom. útvary – válec, kužel, jehlan, koule, krychle, kvádr, kruh, kružnice
Čj – vyjmenovaná slova po V – dokončení – práce v pracovním sešitě strana 40 – prac. list: slova s předponou vy-, vý-; tvorba kartiček vyjmenovaných slov vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý-.
* 4. ročník:
M – opakovací slovní úlohy
Čj –  slovesa – přítomný čas, tabulka přítomného času  – vyznačení koncovek ve všech pádech a rodech. strana 59 v učebnici
* 5. ročník:
M – opakovací úlohy
Čj –  slovesa – přítomný čas, tabulka přítomného času – vyznačení koncovek ve všech pádech a rodech. strany 61 a 62

25. května 2023

Matematika – Gábina
3. ročník – prošli jsme několik opakovacích slovních úloh napříč učebnicí 
4. ročník – práce s daty – děti nejdříve sbíraly data při hodu kostkou a poté tvořily  grafy se získanými údaji
5. ročník – číselné výrazy – jednoduché příklady s hranatými, kulatými závorkami a s různými početními úkony (násobení, dělení, sčítání, odečítání) = procvičování předností při výpočtech

11. května 2023

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory, pády, skloňování zájmen já, ty se. Začali jsme sdílením, kdo má jaká omezení – úrazy – tomu jsme přizpůsobili pohybovku:). (Děti jsou teď s jarem různě sedřené…). Po krátkém rozběhání, jsme se vrhli do vedení a následování – jeden vede celou skupinu, ostatní ve skupině mají zavřené oči musí o ně pečovat, tak aby se nikde nikdo neuhodil a neztratil v prostoru. Věnovali jsme se tedy aktuálnímu tématu péče o druhé, mám zodpovědnost za sebe a za druhé, vcítění se do druhého. Každý si zkusil obě role, někdo se snažil jedné roli vyhnout, ale nakonec si ji byť i  v obavách zkusil. Následovalo vedení se vzájemně ve dvojicích, či trojicích, vznikaly opravdu krásné pohybové i vzhtahové interakce mezi dětmi, cílem bylo dostat se do sebe, zapomenout na klišé. Nakonec jsme dokonce zvládli celá skupina zvednout jednice ležícího na zemi a citlivě ho přenést na jiné místo – zase se vystřídali v obou rolích všichni – děti dokonce přenesly i mne. Vrhli jsme se na procvičení pádových otázek v kruhu s míčem, skloňovali jsme předměty třech rodů a ukazovali na ně ukazovacími zájmeny. Pády jsme si seřadili na zemi a zkusili si vyskloňovat osobní zájmena já, ty a se. Záznam pohybovky najdete ve fotogalerii.


2. BLOK: Český jazyk: Četba knihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.

3. ročník: vyjmenovaná slova po S, lepení leporela vyjm.slov po P

4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu mužského – podle vzoru muž a stroj.

5. ročník: Skloňování osobních zájmen JÁ, TY, SE, MY, VY, ONI.

O přestávkách kluci soustředěně pracovali v lese na svém projektu – přehrada v lese – budou velké deště a chtějí si nachytat dost vody
Eliška

Matematika:
3. ročník – kvádr – co to je, skládání kvádrů z kostek, pohled zepředu a z boku, plán stavby, počítání rozměrů kvádrů
4. ročník – záporná čísla – co to je, příklady, krokování a zapisování pomocí čísel a šipek
5. ročník – velká čísla 

Gábina H.

4. května 2023

Matematika:
3. ročník: měření výšky a rozpětí, základní geometrické pojmy – bod, přímka, úsečka, kružnice, poloměr, průměr a jejich rýsování a také rovnostranného trojúhelníku
4. ročník:  kombinatorika a příklady typu “ kolika různými způsoby lze….“
5. ročník:  povrch a objem hranolu, složitější geometrické útvary (tetraedr, šestistěn, jehlan, kužel…)

Gábina H.

20. dubna 2023

Pohybovka s češtinou – tentokrát směřovala pohybovka hlavně k tématu podstatných jmen rodu mužského – určování životnosti. Zahráli jsme na osoby, zvířata a bytosti rodu mužského, třídili kartičky se slovy a obrázky do daných kategorií. Podle těchto kategorií jsme zjistili, že to, co je ve skutečnosti živé, nemusí být vždy životné… Házeli jsme s míčem za vymýšlení osob rodu mužského, běhali, padali, lehali si, aby si naše mozky s radostí zapsaly, jak určujeme životnost. Do toho jsem pro Berinku vkládala zájmena – osobní, přivlastňovací a ukazovací. 
Český jazyk: Četba knihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.
4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu mužského úvod – podívali jsme se na všechny vzory a naučili se určovat životnost.
5. ročník: Zájmena úvod.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P – práce v pracovních sešitech a na kartičkách vyjmenovaných slov.
Eliška

Matematika: 3. ročník – mříž – překreslování bodů do mřížkové sítě, zakreslování bodů do mříže podle šipkových zadání, hledání geometrických tvarů a počítání jejich obsahu a obvodu
4. ročník – dělitelnost – jak poznáme, že libovolné číslo je dělitelné 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 + příklady, 0, kreslení obrázku podle zadaných souřadnic x, y
5. ročník – racionální čísla – psaní ve tvaru zlomku x s desetinnými místy a jejich umísťování na osu
Gábina

13. dubna 2023

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – improvizace, páteř – obratle, vyjmenovaná slova a slovní druhy. 
2. a 3. BLOK: Četba knihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.

Český jazyk: Eliška

3. ročník: Naše skupina nebyla dlouho pohromadě, tak jsme se pokusili sesynchronizovat kdo, kde je. Pokračovali jsme ve vyjmenovaných slovech po P, vytvořili pár kartiček a některé děti si  nalepily leporelo vyjmenovaných slov po M.

4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu ženského.

5. ročník: Beri – stupňování přídavných jmen.


Matematika: Míša F.:  matematický KlokanVšechny děti nás mile překvapily. Na práce se ještě podívá Gábina Holečková, aby věděla, kam se s dětmi případně dál zaměřit. Příště si děti práce odnesou domů.


Eliška

23. března 2023

Dnes jsme kvůli odpolednímu parlamentu měli jen 45mn matematiku:
3. ročník – hráli jsme hru Sova s geometrickými útvary = procvičování jejich vlastností: jeden si myslí útvar, ostatní mají max. 4 otázky k uhodnutí (viz foto)
4. a 5. ročník – také hra Sova – s 2D geometrickými útvary a 3D geom. objekty a dále rychlé určování obsahu a obvodu útvarů v čtvercové síti. Všichni si vedli moc dobře.

23. března 2023
Abychom nepřišli kvůli odpolednímu parlamentu ani o čj a ma, udělali jsme trochu změnu v rozdělení dne! Vše tedy odsýpalo velmi, velmi rychle… 


Pohybovka s češtinou 

Vyjmenovaná slova a slovní druhy. Práce s improvizací – slovní druhy – pojmenováváme podstatné věci, pohyby, vlastnosti, zvířata, osoby a děje okolo sebe, přidáváme k nim příslušná přídavná jména (ta už páťáci zvládají členit na tvrdá a měkká, přišla řeč i na přivlastňovací- ve chvilce to chápou i ostatní mladší děti), ukazujeme na ně zájmeny a to co dělají, pojmenováváme slovesy. 

Český jazyk

3 ročník- vyjmenovaná slova po P. Nejdříve jsme se dali do krátkého opakování vyjmenovaných slov po M.  Na pohybovce totiž přišla Šárka s objevem, že v mém pracovním listu chybělo vyjmenované slovo mýtit! Všichni si ho tedy doplnili na správné místo. Pak už jsme se vrhli na vyjmenovaná slova po P. Zvládli jsme úvod –  přehled všech vyjmenovaných slov po P, přepis do deníku češtiny, přiřazování k obrázkům, řešení jejich významu. V pracovním sešitě jsme zvládli str. 40 – pýcha, pytel, pysk.

4.ročník – podstatná jména rodu ženského – vzory žena a růže. Čtvrťáci byli všichni – každý je teď v učení trochu jinde. Mia si do deníku češtiny vlepila úvod do podstatných jmen rodu ženského, vyznačila si všechny koncovky, porovnávala vzory, pak pracovala spolu s Tangou a s Žofkou v pracovním sešitě na vzorech žena a růže. Kašpar dostal pracovní listy na rod ženský všeobecně. 

5.ročník – přídavná jména měkká – vzor jarní –  Marcel si vlepil do deníku čj úvod – vyznačil si koncovky ve všech pádech u všech rodů, pak pracoval na vytištěných listech. Beri už toto zvládla minule, dnes tedy procvičovala v pracovním sešitě.

Eliška

16. března 2023

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – hudba Ondřeje Galušky (cd – Krev není voda). Hodně skvělé improvizace – pokračovali jsme v práci s úklony, předklony a záklony hrudníku a rozpohybovali je v improvizaci – na tu jsme pak navázali prací se slovními druhy – podstatná jména (rod, číslo a u středního rodu i vzory), přídavná jména (páťáci už řeší i druhy) a slovesa jen jako taková. Používáme karty vyjmenovaných slov, které vytvořili letošní třeťáci. Pro podstatná jména jsme ještě nanosili do prostoru spoustu předmětů, které jsme pojmenovávali podstatnými jmény – vše jsme třídili ke třem rodům a rozlišovali jsme zda se jedná o osobu, věc, zvíře, vlastnost či děj. V kruhu s míčem jsme vymýšleli názvy vlastností – když je někdo bystrý – jeho vlastnost je bystrost, apod. 


2. BLOK: Český jazyk: Četba knihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.

3. ročník: Gábi H:  Vyjmenovaná slova po M – dokončení. Šimon, Jeník a Elsa dostali vytištěné listy na opakování a Ráďa dokončil téma v pracovním sešitě. Děti řešily křížovku, hledaly vyjmenovaná a příbuzná slova v osmisměrce, zkoumaly slova jako sumýš, mykat, mýto a mys.

4. ročník: Eliška: Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Představili jsme si vzory ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ A KOST.  Zapsali jsme si do deníků a pak jsme pracovali v pracovním sešitě.

5. ročník: Eliška: Druhy přídavných jmen. Připomněli jsme si přídavná jména tvrdá a vzor MLADÝ, po té jsme začali nové téma – – přídavná jména měkká vzor JARNÍ. Práce jen ve skicáku – příště v pracovním sešitě.

3. BLOK: Matematika: Gábi H. a Míša Višně

Eliška

9. března 2023

Od rána se kluci zabývali tvorbou vodního díla za maringotkou. Zabahněného a mokrého oblečení o každé přestávce jen přibývalo. Myslím ale, že to na ně působilo dost blahodárně. Pracovali pak s takovou pohodou a v klidu. Bahnu dík! Holky zase v každé volné chvíli kreslily – Beri pracuje na obrázku Irie slovanských bohů a ostatní holčičky (Tanga, Žofka a Šárka) hrály nějakou kreslící soutěž. Celý den se nesl v dobré náladě.

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou, tentokrát hudba Ondřeje Galušky (cd – Stručný úvod do filosofie marnosti). Hodně skvělé improvizace – zkusili jsme si přidat úklony, předklony a zákony hrudníku a rozpohybovat je v improvizaci – na tu jsme pak navázali prací se slovními druhy – podstatná jména (rod, číslo a u středního rodu i vzory), přídavná jména (páťáci už řeší i druhy) a slovesa jen jako taková. Používáme karty vyjmenovaných slov, které vytvořili letošní třeťáci. Zatím máme málo přídavných jmen – tak jsme se vrhli na tvorbu přídavných jmen ze jmen podstatných.

Český jazyk: Poslech audioknihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.
3. ročník: Eliška: Vyjmenovaná slova po M – pokračování – tentokrát byly děti neuvěřitelně výkonné! Zvládly jsme vyjmenovaná slova: hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat a smýkat. Děti pracovaly v pracovním sešitě, udělaly nové kartičky (zbývá dodělat kartičku vyjm.slova zamykat) a nakonec hrály stolní hru Ypsilonii
4. ročník: Eliška: původní plán byl lehce zopakovat rod střední a vzory, ale nakonec jsme procvičovali rod střední a vzory celou dobu. Skloňování podstatných jmen rodu ženského si necháme na příště.
5. ročník: Eliška: Druhy přídavných jmen – přídavná jména tvrdá – pokračování.
Eliška

Matematika:
3. ročník: dělení se zbytkem – Šárka s Jendou dělili čísla s pomocí kostek a určovali zbytek, takto vypočítali asi 20 příkladů, nakonec hledali výsledky v násobilkové tabulce, naučili se zapisovat výsledek a tvořit k rovnicím slovní úlohy; Ráďa naopak příklady počítal z hlavy bez problémů a pak jsem si s ním zahrála hru Sova – hledání geometr. útvaru  podle otázek
4. ročník: tělesa – koule, válec, kužel, krychle. Zkoušeli jsme, jak se pohybují, jak je vyrobíme, kde je najdeme okolo sebe. Síť krychle – určování rovnoběžných úseček. Stavby a pohledy zepředu, zprava. Žofka ještě stihla připravit promyšlený příklad pro Šárku 🙂
5. ročník: množiny – práce v učebnici, pracovní listy na Vennovy diagramy. Marcel ještě stihnul těžší příklad – v úloze  umisťoval osvětlení na hřiště podle zadaných kritérií.
Gábi

2. března 2023

1. BLOK: Eliška a Gábina D./ kytara: Pohybovka s češtinou – vyjmenovaná slova a slovní druhy – v prostoru si vytančíme své vlastní jméno, po té název věci, kterou opravdu máme rádi, nakonec věci, kterou opravdu rádi nemáme –  pak se vrháme ke stanovištím s nadpisy – věc, zvíře, děj, vlastnost  – pojmenujeme, co jsme vytančili a určíme rod – tedy jednoduše odhalujeme, co jsou to podstatná jména – a že jsou k pojmenovávání osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů kolem nás – z kartiček vyjmenovaných slov pak třídíme dále podstatná jména – na tři rody a dvě čísla – čtvrťáci k rodu střednímu přiřazují vzory. A to už se v prostoru objevují další nadpisy jaký, který čí –  a všechny děti z prostoru snáší kartičky se slovy, které na tyto otázky odpovídají – v závěru si je pojmenujeme – dostali jsme se k přídavným jménům. Spousta kartiček nám ale na zemi zbyla – starší děti odhalují, že jsou to slovesa. K tomu všemu nám hraje Gábina Doubek na kytaru a je to fajn.
Ve druhém a třetím bloku jsme dnes zkusili udělat změnu a moc nám to sedlo! Díky, že jste děti na tuto změnu připravili.

2. BLOK: Český jazyk a matematika: Četba knihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.
3. ročník: Gábi H: matematika
4. ročník: Eliška: Skloňování podstatných jmen rodu středního – vzor město a moře – dokončení, nově pak vzory kuře a stavení.
5. ročník: Eliška: Druhy přídavných jmen – přídavná jména tvrdá. Společná práce ve skicáku a samostatná práce v pracovním sešitě.

3. BLOK: Český jazyk a matematika
3. ročník: Eliška:  Pročetli jsme si nová vyjmenovaná slova po M. Zapsali si je do deníků ČJ- spojovali jsme je s obrázky. V pracovním sešitě jsme pak procvičovali slova: my, mýt, myslet a mýlit se. Jenda stihl kartičku my a Šárka kartičku mýt.
Eliška

Matematika

3. ročník – přednost operací – děti si nejdříve udělaly semafor, kde zelená bylo znaménko krát, červená znaménko plus, v pracovním listu poté řešily příklady s x a +, vytvářely s nimi hady. Dále na čtverečkovaném papíru kreslily obdélníky (velikost podle vylosovaných čísel) a počítaly počty čtverečků uvnitř – tj. procvičování obsahu obdélníku a násobení čísel, zjišťovaly, v jakém případě jim vznikne čtverec. Nakonec si zahrály piškvorky 🙂
4. ročník – zlomky – děti pracovaly s ciferníkem hodin, rozdělovaly ho na různé části (i po minutách) a zapisovaly je zlomkem. Převáděly zlomky na minuty. Dále měly k dispozici pěnové zlomky kruhu a zkoušely skládat 1 celek pomocí různých zlomků (snaha porozumět sčítání zlomku). Příklady na pracovním listu.
5. ročník – geometrie v rovině – práce v učebnici, zjišťování obsahu obdélníku, trojúhelníku, dělení trojúhelníku na dva pravoúhlé, rámování trojúhelníků, práce s doplňkem. Marcel ještě stihl počítat své nádechy a výdechy před/po zátěži atd. Berince dlužím výpočet obsahu 1 trojúhelníku, který jsem nestihla ve škole 🙂
Gábina

23. února 2023


1. BLOK: Eliška a Gábina D.: Pohybovka s češtinou. Po rozhýbání jsme si sestavili celou abecedu, z ní vytřídili samohlásky dlouhé a krátké, souhlásky měkké, tvrdé a obojetné. K měkkým a tvrdým souhláskám jsme přiřazovali kartičky se slovy s měkkými a tvrdými slabikami, k obojetným zase kartičky s vyjmenovanými slovy po B a L a se slovy příbuznými vyjmenovanému slovu být. Z této skrumáže slov jsme měli za úkol vypátrat všechny názvy osob, zvířat, vlastností a dějů, prostě všechna slova, na která se dalo ukázat zájmeny ten, ta a to ( ti, ty a ta)….. Páťáci a čtvrťáci je správně pojmenovali jako slovní druh podstatná jména. A všichni dohromady jsme určovali a třídili je do dalších skupin k jejich rodům, řešili jsme i číslo a životnost. Vše v prostoru, v pohybu.


2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk: Četba druhé kapitoly knihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.

3. ročník:  Opakování vyjmenovaných slov po L –  děti byly dnes dost zasněné – dostaly tedy zbytek opakování s sebou domů. Jsem zvědavá, kdo si ho doma udělá:) a případně i přinese  příští čtvrtek do školy k založení do deníku ČJ.  Na konci opakování si děti nalepily kartičky s vyjmenovanými slovy po L do leporela.

4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu středního úvod a vzory město a moře.

5. ročník: Druhy přídavných jmen. Připomněli jsme si, co jsou to přídavná jména. Beri a Marcel je vyhledávali ve vyjmenovaných slovech, pak pracovali v pracovním sešitě. 
Eliška

9. února 2023

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou: Kromě hodně zahřívací improvizace (byl opravdu mráz) s reakcemi na hudbu (reprodukovanou) jsme si zopakovali práci s těžištěm. Z češtiny jsme probrali rody, životnost a pády podstatných jmen. Zahráli jsme si pastelky a mravence. 
2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk: Četba druhé kapitoly knihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.
3. ročník:  nikdo nebyl. 4. a 5. ročník: rod, životnost, číslo a pád podstatných jmen. 

Eliška

3. BLOK: Gábina H. a Míša Višně: Matematika
4. ročník – geometrie s Gábinou: Rýsovali jsme podle zadání. Děti vytvořily krásný obrázek, upevnily si pojmy bod, přímka, úsečka, kružnice, poloměr, rovnoběžka, rovnostranný trojúhelník, lichoběžník, šestiúhelník, kosočtverec.
5. ročník – rovnice s Míšou Višní: ty samé rovnice na různé  způsoby (s vláčky, se zvířátky dědy Lesoně, se závažím, tvoření hadů, ‚x‘ v rovnici, obálky, šipkové zápisy).
(třetáci tento den žádní nepřišli) Gg

2. února 2023

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou: Dnes jsme pracovali na s pohybovými improvizacemi a s těžištěm – ve dvojici, ve trojici, ve skupině ( viz. fotogalerie).

2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk: Četba první kapitoly knihy Sofiin svět, Jostein Gaarder, román o dějinách filosofie.
3. ročník: Šimon, Elsa, Jeník, Šárka a Ráďa – vyjmenovaná slova po L dokončení v pracovním sešitě, tvorba zbylých kartiček.

4. ročník: slovní druhy: Mia R., Tanga a Žofka Š. –  částice a citoslovce, opakování všech slovních druhů, krátký testík:)

5. ročník: Beri a Marcel nebyli ve škole.

Odpoledne byl masopustní veselí. Některé děti byly opravdu smutné, že o masopustu dopředu nevěděly a neměly tedy ani žádnou masku.

Eliška

26. ledna 2023

1. BLOK: PARLAMENT


2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk:
3. ročník: vyjmenovaná slova po L – pracovní sešit, nové kartičky. Společné odůvodňování pravopisu i slovně. 4. a 5. ročník: slovní druhy: nejdříve v kruhu společné opakování všech slovních druhů co už znají i čtvrťáci, pak kolíčková hra. Nakonec práce v prac. sešitech. Čtvrťáci se naučili hlavně spojky, ale naťukli jsme jsme i částice a citoslovce.  

Eliška

3. BLOK: Gábina H.: Matematika: Dnes jsme dělali opakování. Všichni samostatně vypracovali písemnou práci s příklady, které shrnovali témata z prvního pololetí.Pokud by vas zajímalo, jak to dopadlo, ozvěte se mi, část prací mám u sebe, někdo si ji odnesl domu nebo založil do šanonu. Gg

12. ledna 2023

1. BLOK: Eliška a Gábi Doubek: Pohybovka s češtinou – práce s těžištěm – cvičení s rovnováhou ve dvojicích, pak ve trojicích a více – procvičení ve hře sochy –  následně jsme na hry namontovali slovní druhy. Na závěr protažení, prodýchání a zklidnění.

2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk: Četbu knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera jsme museli zrušit – většina děti ji totiž už zná. Přečetli jsme tedy příběh O udatném Pavlovi a krásné Magdaléně z knihy Kateřiny Sidonové. Po horách tedy už přijdeme s novou knihou:).
3. ročník: Děti se nejdříve podívaly na nová vyjmenovaná slova po L, udělaly si krátké cvičení v češtinovém deníku, pak procvičovaly v pracovním sešitě vyjm. slova SLYŠET, MLÝN , BLÝSKAT SE.. Jeník, Elsa, Ráďa a Šimon si nalepili leporelo vyjmenovaných slov po B, Šárka si dolepila leporelo vyjmenovaného slova BÝT A JEHO SLOV PŘÍBUZNÝCH. Nakonec děti vytvořily nové kartičky FYZIKA, SLYŠET,  MLÝN.
4. ročník: slovní druhy: Dokončili jsme příslovce a probrali jsme předložky. Procvičování v češtinovém skicáku a v pracovním sešitě.
5. ročník: slovní druhy: Procvičování v pracovním sešitě a v učebnici (1, 2,3,4,5,6) příště je dokončíme:).
Eliška

3. BLOK: Gábina H. a Míša Višně: Matematika
3. ročník – písemné odečítání s Višní, pracovní list, zkoumání, jak se provádí odečítání pod sebou
4. ročník – Schody pod nulou, práce v učebnici a rébus na závěr
5. ročník – úhly, práce v učebnici, vysvětlení, nalepení do matematického sešítku základních pojmů
Gg

5. ledna 2023

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou: Bylo nás šest, pěkně jsme si zaimprovizovali. Nejdříve pracoval každý sám –  zadání – prostor. Poté děti zkoušely pracovat ve dvojicích – jeden zavřené oči, druhý ho vede, někdo radši zvolil zrcadla. Nakonec jsme se pěkně rozjeli a prolínaly se nám všechna tato zadání i dvojice. Navázali jsme na ně diskuzi o slovních druzích. Nakonec pastelky a společné protažení.

2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk: Četba příběhu Syn stromu od Kateřiny Sidonové. 3. ročník: Elsa, Šimon a Jeník: dokončení vyjmenovaných slov po B, práce v pracovních sešitech, četba z knihy Jak šel ptakopysk do Solopisk, tvorba kartiček – obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav. 4. ročník: Tanga a Žofka Š.: slovní druhy – číslovky, slovesa, příslovce. 5. ročník: Beri: přídavná jména tvořená příponou -ský

Eliška

3. BLOK: Matematika
3.ročník – pracovní list na zaokrouhlování
4. ročník – pracovní list na práci s daty – tvorba sloupkového grafu
5. ročník – dělitelnost – práce v učebnici, přehled dělitelnosti čísly 2 – 10 (kromě 7)

22. prosince 2022

Na pohybovce jsme se rozcvičovali, každý předvedl nějaký cvik a dostali jsme se k točení a k dervišům, tak jsme se podívali na krátkou ukázku tančícího derviše. Na závěr jsme si zahráli pastelky. Také jsme si povídali o tom, jaké ‘předměty’ by děti chtěly mít ve škole.
Na poslední češtinu v tomto roce jsme se dívali na film Mio, můj Mio. Knížku jsme dočetli, a tak děti viděly filmové zpracování.
Po obědě jsme vyrazili na besídku do Všenor, kde na nás čekala Eliška a školáci si dopilovávali svoje vystoupení.

KOSTÝMY NA BESÍDKU: Oblečení bez potisku a bez značek v barvách: sytě červená a/nebo černá a / nebo bílá.

Holky: jednobarevné legíny a jednobarevné triko s dlouhým rukávem. Např. bílé triko a červené legíny nebo červené triko černé legíny nebo černé triko a bílé legíny …
Kluci – jednobarevné triko s dlouhým rukávem a jednobarevné kalhoty – pokud máte, tak ideálně bílé judo kalhoty. Vezmu pár věcí a společně nakombinujeme nejvhodnější kostýmy:).

15. prosince 2022

1. BLOK: Eliška a Gábi Doubek: Pohybovka s češtinou: Krátké rozhýbání. Poslechli jsme si sestříhanou hudbu na míru našemu výstupu, dokončili jsme náš kus na besídku – zkoukli kostýmy – děti ví, co mají mít. Viz. výše v kronice. Máme nějaké návrhy na název.

2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk: Dočetli jsme knihu Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové – podle ilustrací a krátkých textů jsme si připomněli děj celé knihy a její myšlenky. Děti si udělaly rekapitulaci a zapsaly a zakreslila si knihu do deníků. Někdo zápis knihy už zvládl samostatně, někomu jsme dali pracovní list, který ho trochu navedl.
Eliška

3. BLOK: Gábi H. a Míša Višně: Matematika

Dnes s námi byla Višně a věnovala se hlavně třeťákům, pracovali v učebnici v kapitole “číselná osa”. Do našeho matematického sešitku si vlepili číselnou osu, hledali na ní čísla a zkoušeli zaokrouhlování. Měli různé pomůcky – kostky, mince…
Se čtvrťáky jsme se věnovali římským číslicím – dělali úlohy z učebnice, psali všechna možná data římsky, do matematického sešitku si nalepili jejich přehled a také přehled zvířátek Dědy Lesoně, aby se nám dobře řešili rovnice se zvířátky.
Páťáci řešili příklady v kapitole “práce s daty”– vyhledávali informace ze sloupcových a koláčových grafů apod.- učili se počítat průměr čísel.
Gábina

8. prosince 2022 

1. BLOK: Eliška a Gábi Doubek: Pohybovka s češtinou: Náruživá tvorba na besídku. Skrze konceptuální improvizaci nám postupně vzniká choreografie. Děti jsou naprosto skvělé, výborně zaskakují za kamarády. které chybí! Dnes nás bylo jen šest, ale vypořádali jsme se s tím! 


2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk: Četba knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové.
3. ročník: pokračování vyjmenovaných slov po B. Vytvořili jsme další kartičky.
4. ročník: zájmena. Kolíčková hra.
5. ročník: přídavná jména odvozená příponou -ský.

3. BLOK: Parlament

Eliška

1. prosince 2022

1. BLOK: Eliška a Gábi Doubek: Pohybovka s češtinou: Tvorba choreografie na besídku.


2. BLOK: Eliška a Gábi Holečková.: Český jazyk: Četba knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové. 3. ročník: pokračování vyjmenovaných slov po B. Slepili jsme si první leporelo vyjmenovaného slova BÝT a jeho slov příbuzných a další kartičky si nakreslili. .4. ročník: slovní druhy – přídavná jména. 5. ročník: psaní n/ nn 

3.BLOK: Matematika: Měření rozpětí a výšky a společné počítání po 2, po 3, po 6, po 9.
3. ročník – učebnice kapitola Sítě krychle: sítě krychle, skládání krychle, malování “šatů” krychle; úlohy s dřívky; úlohy s vláčky
4. ročník – učebnice kapitola Rovinné útvary: hledání bodů v síti, úhlopříčky, rovnoběžky, kolmost
5. ročník – učebnice kapitola Zlomky: zlomková zeď, úlohy s dělením tabulky čokolády

na závěr skládání slov z písmen

24. listopadu 2022

3.BLOK: Matematika: Nejdříve jsme všichni společně počítali po 2, po 3, po 4, po 5
Pak jsme si se 3. a 4. ročníkem vysvětlovali, co to je dělení, vymýšleli jsme na ně úlohy, se čtvrťáky jsme si řekli o písemném dělení. Dále děti pracovaly ve svých učebnicích.
Páťáci se pustili do příkladů v učebnici v kapitole geometrické útvary. GH

10. listopadu

1.BLOK: Ráno pohybovka při živé hudbě: Gábi D. s kytarou – běhaní po jurtě, rozcvička, jogové cviky, relaxace, hry (pastelky, mravenec, židle). Nakonec řazení abecedy.
2.BLOK: Čj – hraní Ypsilonie – děti rozděleny na 2 skupiny a každá hrála na 1 hracím plánu
3.BLOK: matematika
3. ročník – práce v učebnici, indické násobení, využití Hejného pomůcek
4. + 5. ročník – procvičování násobilky, povídání o zlomcích
4. ročník – práce v učebnici – zlomky
5. ročník – práce v učebnici, desetinná čísla
Na konec kombinování písmen, skládání slov

3. listopadu 2022

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou: Tentokrát s reprodukovanou hudbou mix z představení Miluj mě skupiny Nanohach 2009. Spousta pohybové improvizace, členění hlásek a vyjmenovaná slova.
2. BLOK: Eliška a Gábina H.: Český jazyk pro 3., 4. & 5. ročník
Četba knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové.
4. ročník: Nejdříve jsme si ve skicácích zopakovali vše co víme o stavbě slova, o předponách, kořeni a o příponách. Po té práce s předponami vy-, vý-. Nakonec závěrečné opakování tématu stavba slova a rozlišování předložek a předpon.
5. ročník: změny při odvozování slov. Nejdříve jsme pracovali ve skicácích, zapsali pravidla a čeho si máme všímat při odvozování slov.
3. ročník: vyjmenované slovo Být – byl, byla, bylo a možná přibývá, bytost, abych, kdybych… Do skicáků jsme si nalepili přehled vyjmenovaných slov po B, zatím jsme si vypsali k vyjm. slovu být slova příbuzná, která nás napadala. Pak práce v pracovním sešitě.
Eliška

3.BLOK: Matematika
Nejdříve jsme si v kruhu řekli o násobení a ukázali si různé pomůcky s prsty na násobilku

3. ročník s Eliškou trénoval malou násobilku a pustili se do indického násobení
4. ročník – opakování násobilky, pracovní listy na zlomky a práce se zlomkovými kruhy
5. ročník – pracovní listy na desetinná čísla
Gábi H.

20. října 2022

Eliška, Gábina H.a Michal

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou za doprovodu violoncella. To se nám skvěle improvizovalo! Dráhy v prostoru, osa těla, těžiště, paže, nohy.. linie, délky a směry. Skládání slov: tentokrát nové kořeny slov a předpony OB-, V-, skupiny hlásek bje/bě a vje/vě

2. BLOK: Eliška a Gábina H.: Český jazyk Četba knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové.

3. ročník: Úvod do vyjmenovaných slov. Skládání abecedy, hledání tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek. Vyjmenovaná slova po B. Být – byl, byla bylo…

4.ročník: Předpony OB-, V-, skupiny hlásek bje/ve, vje/vě

5. ročník: Předložky s a z. Marcel a Beri si nejprve připomněli pádové otázky – složili si je z kartiček na stole. Pak se vrhli na předložky s a z, které se pojí právě s 2. & 7. pádem.

Eliška

3. BLOK: Gábina H. a Eliška: Matematika

Všechny ročníky byly dohromady, pracovali jsme s rovinnými geometrickými útvary, ukázali si jejich modely, řekli si o jejich vlastnostech,
ukázali si, jak sestrojit pravidelný pětiúhelník (pomocí uzlu na proužku papíru), šestiúhelník a osmiúhelník. Rýsovali jsme rovnostranný trojúhelník a nakonec si zahráli hru Sova  (podle Hejného metody) – jeden si myslí geometrický útvar, ostatní se ptají na vlastnosti a postupně si tak ujasňují a hádají, o jaký útvar se jedná.
Gábina

13. října 2022

Eliška, Gábina D. jako hudební doprovod za Michala,  Gábina H., Míša Višně
1. BLOK: Eliška a Gábi D.: Pohybovka s češtinou: Konceptuální improvizace, skladba slova – předpony, kořen slova a přípony. Děti se pěkně rozjely a to nejen v tanci, ale i ve vymýšlení dalších a dalších předpon a přípon. Při pohybovce máme už celou jurtu posetou neuvěřitelným množstvím kartiček a ještě nám to nestačí! Skvělé!

2. BLOK: Eliška a Gábina H.: Český jazyk pro 3., 4. & 5. ročník
Četba knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové. 4. a 5. ročník: Předložky a předpony pokračování. 3. ročník: Shrnutí slova souznačná a protikladná, nadřazená a podřazená. 

Dnes byly děti v češtině hodně rychlé, takže práci měly brzy hotovou. Ty děti, které chodí i ve středu na blok PSANí, si tedy dokončily v písance Egypt. Ostatní, pokud chtěly, dostaly nakopírované hieroglyfy – překreslovaly je a luštily jméno egyptské královny.

Eliška

3.BLOK: Matematika: Gábina a Višně:
3. ročník:
– pracovní list na práce s mříží, hledání bodů v mříží, jejich zápis 
– umisťování 4 kamenů na 100, 10 a 1 a sčítání výsledku
– hledání geometrických útvarů v jurtě – měření rozpětí a výšky
4. ročník:
– rovinné útvary – co to je, jejich přehled, počítání obsahu, obvodu
– práce s tangramem, s tany – hledání pravých úhlů v jurtě na různých předmětech a na svém těle
– měření rozpětí a výšky
5. ročník (s Višní)
– příklady z učebnice –  kapitola rovnice I.
– měření rozpětí a výšky

29. září 2022

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Pohybová konceptuální improvizace – dráhy, způsob přesunu, vedení a následování pro zahřátí. S kartami: stavba abecedy, členění hlásek, třídění slov. Stavba slova kořen, předpona a přípona. Pastelky a zklidnění a protažení.
2. BLOK: Eliška a Gábina H.: Český jazyk pro 3., 4. & 5. ročník
5. ročník: Předložky a předpony: od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-.
4. ročník: Předložky a předpony.
3. ročník: Slova nadřazená, podřazená, souznačná a protikladná.
Eliška

3. BLOK Matematika
Každý si založil sešit na matematiku, kam budeme postupně zakládat základní matematické věci – nyní jsme tam vlepili násobící tabulku.
3. ročník: pracovní list na sčítání a rovnice s šipkami krokování
4. ročník: pracovní list na násobení indické a pod sebou, násobící čtverce, rovnice s šipkami zábavná
5. ročník: pracovní list – práce s tabulkou 1-100, součty řádků, váhy – rovnice, skládání trojúhelníku z papíru a zjišťování nově vzniklých geometrických útvarů, výstaviště a součty řádků a sloupců

Marcel – zábavná matematika – příklad o koňovi a podkovácích

(kdo vyřeší všechny zadané úlohy, může dostat zábavný matematický příklad, rébus apod.)

Gábina H.

22. září 2022

Ranní pohybovka byla plná konceptuální improvizace. Vedení, následování, dráhy, směry. Jsem z dětí nadšená! Jsou to tanečníci, jak vyšití! 

Následovala práce s pohybovými hrami: 

  • skládáme abecedu, třídíme souhlásky – krátké a dlouhé, samohlásky – tvrdé, měkké a obojetné. K tvrdým a měkkým řadíme slova s tvrdými a měkkými slabikami.
  • Skládáme slova: karty s kořenem slov – např. hrad, led, let, vod…. K nim přidáváme karty s předponami a s příponami. Snaha o vytvoření co nejvíce slov se stejným kořenem.

V českém jazyce jsme všichni pokračovali ve skládání slov. Marcel rozlišoval předpony a předložky. Třeťáci stihli i opakování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Eliška 

Matematika – povídání o chybě při učení – jak patří k učení a nemusíme se ji bát ani se za ni stydět
3.ročník – úloha s rodokmenem, příklady/hraní s vláčky
4. ročník – úloha s rodokmenem, příklady s krokováním
5. ročník – úloha s rodokmenem, pokračování v kapitole “váhy” v učebnici
– nakonec jeden opticky klam
Gábina

Čtvrtek 15.9. 2022

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou Hodně improvizace.

2. BLOK: Eliška a Gábina H.: Český jazyk pro 3., 4. & 5. ročník
3. ročník: opakování – i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Stavba a význam slova.
4. ročník: opakování – slovní druhy
5. ročník: skladba slova –  předpona, kořen a přípona.
3. BLOK: Gábina H. a Míša Višně: Matematika pro 3., 4. & 5. ročník
3. ročník: práce v učebnici – kapitola ‚písemné sčítání‘, pomůcky – hodiny, vláčky, pracovní list (sčítání pod sebou)
4. ročník: příklady v učebnici – kapitola ‚hledáme skrytý objekt, pomůcky vláčky
5. ročník: příklady v učebnici – kapitola ‘váhy’, pomůcky vláčky

Eliška a Gábina

8. září

pohybovka a Čj s Michalem a Gábinou: za zvuků Michalovy kytary děti hrály svoje oblíbené hry – pastelky, mravence, běhaly po celé jurtě, smály se, pohybovaly se do rytmů hudby, na zklidnění se rozdělily na 2 skupiny (6 holek / 4 kluci), vzájemně si dávaly pokyny, jaké části těla se mají dotýkat podlahy – např. 6 holčiček se mělo dotýkat podlahy 6 hlavami a 12 nohama apod., na závěr si daly hru na sochy
čj: Čtení z knihy Návrat opeřeného hada (indiánské báje). Rozdali jsme si nové pracovní sešity a všechny ročníky začaly s opakováním podle učebnice.
M s Gábinou: děti dostaly učebnice a pokračovali jsme v opakování
3. ročník – práce s vláčky, hledání stejně dlouhého vláčku; abaku, pracovní list – příklady na sčítání a odečítání
4. ročník – pracovní list s algebrogramy, slovní úlohy
5. ročník – práce s učebnicí  – slovní úlohy

Děkujeme těm, kteří poslali peníze za učebnice Plán matematiky na tento školní rok najdete na webu v programu na čtvrtek.

Gábina

1.9.

Dopoledne proběhl parlament. Bližší popis ZDE.

První školní den  jsme lehce nakročili do matematiky, nejdříve každý řekl, jak se setkal s matematikou o prázdninách, a viděli jsme,  jak matematiku opravdu používáme a potřebujeme v běžném životě velmi často:
– přepočítávání peněz v cizině
– plánování trasy výletu
– počítání času
– stavba
– nakupování
– měření ryb při chytání
atd..

Připravili jsme si tabulku měření, kam si každý bude 1x mesíčne zaznamenávat výšku a rozpětí. Děti se změřily a počítaly, kdo a o kolik cm je větší/menší. Poté se rozdělily ke stolečkům podle ročníků a začali jsme opakováním podle učebnice a pracovních sešitů H-mat zábavně a s pomůckami Hejného:

3. ročník – hraní s dřívky = sestavování čtverců a trojúhelníků, počítání obvodu a obsahu čtyřúhelníků
4. ročník – parkety – pokrývání podlahy parketami, hraní s dřívky
5. ročník – kostky – stavby – pohledy z různých stran, jejich zapisování, zjišťování jejich objemu a povrchu.

Gábina

UČEBNICE ČJ, MA, PSANÍ-STŘEDA a BADATELÉ

Napsat komentář