Naše koncepce – individuální vzdělávání

Jsme komunitní lesní škola, kterou zřizuje společenství rodičů zapálených pro přirozenou výchovu svých dětí. Nabízíme ucelený celodenní projektový program pro děti, jejichž rodiče zůstávají zodpovědní za jejich vzdělání v rámci domácího vzdělávání.

Ve školní skupině jsou děti smíšeného věku 6-12 let. Navazujeme na lesní školku, s níž jsou děti v každodenním kontaktu. Tím je zajištěno přirozené prolínání dětí napříč věkovými kategoriemi. Program zajišťujeme od pondělí do pátku, jeden den v týdnu většinou mimo zázemí – exkurze. Některé děti jsou přihlášené na čtyři dny v týdnu, jiné, zejména mladší, jen na dva či tři dny.

Školáci jsou každý den ve skupině 16 dětí se dvěma průvodci, kteří předávají svoje umy a zkušenosti. 
Důraz klademe na individualitu každého dítěte, chceme je rozvíjet v tom, co je zajímá, co umí, rozvíjet jejich tvořivost a umění spolupráce, učit je být samostatnými a zodpovědnými, vytvářet jim bezpečné prostředí a pocit důvěry, aby mohly růst a poznávat samy sebe. Naše snaha je dětem poodkrýt různé oblasti lidského poznání, a tak jim nabídnout pomoc v hledání jejich talentů, dovedností a zájmů.
Jsme ovlivněni hodnotovým vzděláváním Cyril Mooney, proto ve škole pracujeme s její metodou, která pomáhá vytvářet zdravé vztahy dětí k sobě samým, mezi sebou, s průvodci, ke společnosti, učí je spolupracovat, rozhodovat se a být zodpovědný, znát své hodnoty a zapojovat se do společnosti. Účastníme se seminářů a využíváme jejich výukové materiály „My jsme svět“.
Matematiku vyučujeme Hejného metodou, v češtině používáme učebnice Nové školy Duha plus do výuky zapojujeme i pohybovou Duncan techniku. Pohybová průprava s ČJ dětem podle naší dlouholeté zkušenosti pomáhá v zafixování pravopisných pravidel, anglický jazyk vyučuje rodilý americký mluvčí, tělesná výchova je každodenní součástí pobytu ve škole (přirozený pohyb venku, v lese, lezení po stromech, fotbal o přestávkách apod.), stejně tak hudební výchova (zpívání během slavností v průběhu celého roku s Kapelou ZeMě, spontánní zpívání dětí o přestávkách, hudební nástroje ve škole apod.), výtvarné výchově a kultuře je věnován 1 den (návštěvy výstav, tvoření na slavnosti), ruční práce, dílny (školáci mohou pracovat v zázemí v dílně s nářadím, během slavností a brigád se mohou prakticky zapojit do užitečných věcí), přírodověda (spojení s přírodou je přirozenou součástí školy) a to nejen v programu Badatelů, který zahrnuje různá zkoumání z oblastí přírodovědy, zeměpisu či historie, ale i hru s tělem a smysly, dále také v Expediční skupině, která funguje mimo zázemí, zaměřují se na bytí v přírodě, sporty a tábornické dovednosti.
Přípravou na školu je úterní skupina předškoláků, kde spolu s dětmi v odkladu, kde si děti hravou formou osvojí základy trivia, základy řemesel – tvoření z různých materiálů – vosk, keramika, akvarel, vlna, řezba, tkaní i grafomotorická cvičení.
Rodiče přispívají v průběhu roku projekty, skrz které ukážou dětem své oblasti zájmu.
Sjednocující nitkou celého roku je jednak koncept výuky, který vždy vytváříme na celý školní rok a ten se pak realizuje v jednotlivých dnech a dále slavnosti spojené s ročním koloběhem přírody.
Jednou za měsíc se koná dětský parlament, kterého se účastní všechny děti. Mohou se vyjadřovat k dění ve škole, ke svým potřebám, diskutovat o svých problémech a společně tvořit školní pravidla
Učí se pojmenovat své potřeby, formulovat je, respektovat se navzájem, naslouchat si a hledat společná řešení, pouští se do diskusí a dokážou pochopit obě strany, uchopit problémy z různých úhlů.
Stravu se snažíme dětem dopřávat vyváženou, vegetariánskou (s přihlédnutím k dietním opatřením jednotlivých dětí). Svačiny z domova jsou libovolné, ale máme jedno omezení a sice, že konvenční cukrovinky nepatří do školy (nenosíme žvýkačky, bonbony, tabulky čokolády, sladké nápoje apod). A rovněž nepodporujeme jednorázové obaly.

Průvodci

Každý den chodí do školy 2 průvodci se skupinou 10 až 16 dětí. V menších skupinkách tedy mohou probíhat různé projekty, na které se děti samy přihlásí, nebo se mohou rozdělit dle pokročilosti v daném tématu. Průvodci jsou jak aktivní rodiče, tak externí odborníci.  Průvodci chodí do školy jednou až dvakrát týdně. Každý z nich přirozeně “hoří” pro nějaký aspekt života, který považuje za důležitý dětem předávat. Děti tak mají přístup k více vzorům z řad svých blízkých dospělých, žen i mužů.

Naše koncepce – hlavní cíle

Našimi hlavními cíli je podpořit v dětech:

 • přirozenou zvídavost a touhu učit se, vědomí jejich jedinečnosti a zároveň spojení s celkem
 • schopnost tvořivě se vypořádat se situacemi a prostředím, ve kterém žijí
 • respekt k přírodě a Životu a jeden k druhému, vědět odkud pocházíme a kam směřujeme
 • rozvoj jedinečného potenciálu každého dítěte

Zároveň rosteme a učíme se spolu s nimi.

Ranní kruh

Při ranním kruhu mají děti možnost vyjádřit své pocity, co je pro ně důležité a případně řešit konfliktní situace.

Schůzky s rodiči a Parlament

Jednou měsíčně se koná schůzka rodičů a průvodců školy, kde si ujasňujeme téma na příští období, jak kdo může přispět, jaké situace s dětmi řešíme a jak je můžeme individuálně podpořit. Děti se těchto schůzek v pravidelných intervalech účastní a dostávají prostor k vyjádření svých potřeb – tento parlament je inspirován školou Summerhill

Dvakrát do roka se koná poradní kruh – velké setkání rodičů, průvodců a dětí.

Náplň učiva

Dáváme prostor především dětem, aby se mohly věnovat tomu, co je momentálně nejvíc přitahuje a mohly to prohlubovat.

Trivium (čtení, psaní, počítání) probíráme v konkrétní dny, ale i aplikované v projektech, když děti samy pociťují potřebu něco si vypočítat, zapsat, přečíst.

Vybavení školáka ZeMě:

Oblečení a obuv přiměřené počasí – pláštěnka

Voda v láhvi ( 0,7l – 1 litr)

Svačina, miska s lžící na oběd

Blok A4 na osobní kreslení

Penál vybavený ořezanými pastelkami a tužkou (doporučujeme tlustší trojhranné, které se dětem lépe drží a podporují správný úchop), plnícím perem, malé lepidlo, nůžky, gumu a ořezávátko.
Co nedoporučujeme: fixy a propisky.

Desky A4 na zakládání papírů, at se v batohu nemačkají.

Podložka na sezení – např. kus karimatky

Na matematiku:
Desky A4 s klipsou na vkládání zpracovaných prac.listů

Na pohybovku s ČJ:
pohodlné oblečení na cvičení:
tepláky/ elasťáky, triko s krátkým i dlouhým rukávem, ponožky
( ne punčocháče s ťapkami -cvičíme na boso)

Na expediční výpravy:

Ešus a nůž

Všichni – Do kapsáře v jurtě oblečení na převlečení – mohou se polít, zmoknout…..

Pololetní hodnocení

Děti si vedou záznamy o tom, co prožívají, co se učí. Ty slouží jako podklady pro přezkoušení na konci každého pololetí. Naše metodičky za námi přijíždějí vždy jednou v průběhu pololetí na přezkoušení, které probíhá formou individuálního přátelského rozhovoru nad přinesenými shromážděnými materiály (obrázky, vyplněné pracovní listy, vstupenky, fotky, výrobky ze školy i z domova). Děti se na tato setkání vždy těší. Rodiče se přezkoušení účastní jako garanti vzdělávání svých dětí. Většinou jako bonus představíme i nějakou naši skupinovou práci.
Zkušená metodička nám poskytuje několikrát za rok supervizi a podporuje růst naší školy podle aktuálních potřeb všech zúčastněných.

Naše inspirace a kořeny

Inspiruje nás model svobodných škol typu Summerhill, intuitivní pedagogika a model domorodých národů, kdy škola vlastně neexistovala, ale děti se učily od dospělých tím, že s nimi pobývaly při jejich práci, přirozeně podle vlastního zájmu, a postupně se do práce zapojovaly. Nesledujeme žádnou konkrétní metodiku, rosteme podle potřeb a inspirace dětí a celého kolektivu dětí, rodičů a průvodců. Rodiče se přímo nebo nepřímo podílejí na programu – organizace exkurzí, vstupování do výuky s různými projekty. Rodiče se též podílejí na náplni koncepce (tematické celky).

Exkurze a výlety

Pravidelně pořádáme celou řadu výjezdů a exkurzí i procházek po okolí, takže mnohdy se do našeho zázemí ani nedostaneme. Navštěvujeme koncerty, divadla, výstavy, řemeslné dílny. Trávíme čas v lese pozorováním přírody. Pořádáme výjezdy na koně, plavání, lyžování. Také k nám chodí na návštěvu lidé z celého světa, kteří mají dětem co předat, mnozí z nich jsou příslušníci starých domorodých kmenů. Snažíme se dětem zprostředkovat přímý kontakt se vším, o čem se učí. A učí se vše, čím žijí.

Společné pobyty

Společné pobyty, jako například zimní pobyt na horách, pobyt s vedeným plaváním či letní tábor s koňmi organizujeme primárně mimo čas školy/školky, tedy v čase prázdnin a státních svátků. Pokud pořádáme společné pobyty v čase školy např. několikadenní výjezd jako je puťák nebo návštěvy do vzdálenějších končin s přespáváním, je třeba vždy organizovat je s předstihem. Děti z docházky neodhlašujeme. Průvodci si rozdělí kompetence tak, aby zůstala zachována docházka v zázemí i během pobytu. Běžný chod školy může být omezen pouze v případě méně než tří dětí, které se výjezdu neúčastní. Ty se mohou buď přidat ke školce, nebo si mohou nevybrané dny nahradit. Děti, které jedou bez rodičů přispívají na stravu a péči nad rámec hodin školy/školky dle předchozí dohody, podle konkrétní akce.
Během pobytů s dětmi typu škola v přírodě, zajišťujeme celodenní program, který pokud je nad rámec času školy, je zahrnut v ceně pobytu. Rodiče jsou vítaným doprovodem.
 Vítána je organizace ze strany rodičů. Je třeba vždy s předstihem domluvit podmínky napřed s vedením školy/školky, které budou v souladu s časovým plánem a finančními možnostmi pro danou akci. Komunikaci s rodiči a hromadná sdělení vždy rozesílá vedení školy/školy, až když jsou informace ucelené a jednotné.

Informace o individuálním vzdělávání

Rozhodujete se, zda  vaše dítě bude v individuálním vzdělávání (IV) a bude-li navštěvovat školu ZeMě?

Připravili jsme pro Vás informace, které věříme, Vám pomohou s rozhodováním
Škola ZeMě přijímá děti, které jsou v domácím vzdělávání.
Je důležité si však uvědomit, že nenese odpovědnost za vzdělávání
a jejím cílem a zájmem není obsáhnout Rámcový vzdělávací program (RVP) dle osnov.
Toto je vždy jen a pouze na rodičích samotných.
Je proto dobré se předem seznámit s koncepcí školy ZeMě,
jestli Vám takovýto přístup vyhovuje.
Doporučujeme si předem přečíst např. tyto odkazy pod heslem na webu ZeMě:
Dále doporučujeme si poslechnout povídání s Juditou Kapicovou
(naše metodička, která pro ZeMi zajišťuje přezkoušení a umístění dětí v kmenových školách),
kde jistě naleznete spoustu odpovědí na vaše otázky,
pomohou vám s rozhodováním zda IV nebo klasická škola
a především jsou velmi inspirativní – dají vám pohled odbornice s letitými zkušenostmi.
Nahrávky vznikly při setkáních Judity s rodiči našich školáků.

Co je potřeba, pokud se rozhodnete pro IV na 1. stupni? Tyto 3 věci:

 1. jeden z rodičů musí mít maturitu, nutno doložit maturitním vysvědčením (dle školského zákona je to dokonce takto: ten, kdo bude vzdělávat – garant, musí mít maturitní vysvědčení může to být tedy i např. prarodič nebo kamarád)
 2. potvrzení z pedagogicko psychologické poradny (PPP) – pozor, předem si ověřte, jestli vámi vybrána PPP vydá potvrzení pro IV opatřené kulatým razítkem. (např. běžný dětský psycholog toto nedělá), některé PPP mají dlouhé objednací lhůty, zařiďte si tedy vše včas
 3. vyplněná žádost o individuální vzdělávání (podle školského zákona, IV je povoleno, pokud jsou k němu dány závažné důvody – dostanete pomocný návod s některými odpověďmi)

Jak postupovat?

 1. Své dítě zapište klasicky do vaší spádové školy v termínu zápisů.
Naše metodičky podle počtu nových prvňáčků pro ně zajistí tzv. kmenovou školu, která bude zastřešovat jejich IV.
Až je známa kmenová škola, vyplní se žádost o přestup (ze spádové do kmenové školy).
Nelekněte se, přestup někdy probíhá až během prázdnin před začátkem školního roku.
nebo
 1. někdy může dojít k opačné situaci, a sice – kmenová škola je již známa v předstihu a není tedy nutný zápis do spádové školy.
Každý rok je situace odlišná.
Je nezbytné, aby kmenová škola spolupracovala s našimi metodičkami, proto jí vybírají ony.
Jen pro představu v současné době jsou naši školáci zapsáni ve 3 různých kmenových školách na 3 různých místech Čech.

Informace o přezkoušení v ZeMi

 • přezkoušení je jediná povinnost rodičů vůči státu, proto se ho účastní vždy rodič a dít
 • probíhá 2x ročně v zázemí ZeMě, Judita Kapicová vždy navrhne termín (obvykle prosinec-leden/květen-červen), 4-5 metodiček přijede a v 1 dni přezkouší všechny naše školáky. Vězte, že toto je velmi efektivní způsob, který nejen šetří váš čas.
 • po vyhlášení termínu, zapíšete Vaše dítě do tabulky na konkrétní čas k Vámi vybrané metodičce
 • může se stát, že vám termín nevyhovuje (např. nemoc, os. důvody), pak si termín a místo přezkoušení sjednáte individuálně
 • většinou přezkušovatelkám ukážeme nějakou společnou práci školáků – např. nacvičené divadlo, výtvarné práce apod.
 • přezkoušení samotné obvykle trvá cca 40mn, ale někdo má potřebu ukázat více věcí a čas mu nestačí, někdo to zase zvládne rychleji. Je to individuální záležitost.
 • jedná se o  tzv. portfoliové přezkoušení, to znamená, že děti ukazují, co během pololetí dělaly. Přinesete z domova  např. vyplněný pracovní sešit, zápisky v sešitu, pracovní testy, listy a kvízy,  práce tištěné nebo na CD, vlastní zápisky psané na počítači, prezentace, videa, fotografie, diplomy, plakáty,  výtvarné práce a výrobky, které lze i jen vyfotografovat, záznamy hudebních a sportovních vystoupení apod. Dítě si může připravit svůj projekt o tom, co ho zajímá. Zkrátka veškeré zájmy vašeho dítěte. Dále děti ukazují své práce vzniklé ve škole, které jsou uložené v jejich  školním šanonu.
 • děti buď samy prezentují své práce a výtvory nebo jim pomáhají a doplňují je rodiče (především prvňáčkům)
Na konec je třeba napsat, že je to vždy nestresující povídání, při kterém se děti cítí uvolněně a rády prezentují své znalosti, objevy a výtvory.
Pro rodiče je to příležitost dozvědět se od zkušených metodiček, jak vidí Vaše dítě a poradit se o tom, co vás zajímá ohledně domácího vzdělávání ao vzdělávání vašeho dítěte.
Mějte na paměti, jak již bylo zmíněno výše:  za vzdělání dětí v IV jsou zodpovědní rodiče. Nikoliv škola ZeMě.
Potřebujete-li se o něčem poradit nebo dozvědět více:
Gábina Holečková 776 79 04 89