Čtvrteční pohybovka a ČjM

FOTOGALERIE: https://photos.app.goo.gl/aqDiZgRqUGi34gbB6

20. června

Pohybovka a čeština:

Na pohybovce se všichni věnujeme slovesům (určování osoby, čísla, času a 5. ročník i způsobu). Začali základní větné členypodmět a přísudek. Každý ročník ještě dostává zadání extra níže zmíněné v programu. Vycházíme vždy z pohybových improvizací. Jako zadání jsme nyní měli pohybový motiv, který děti postupně rozváděly. Do galerie jsem vložila videa k nahlédnutí. Z toho pak čerpáme materiál k češtině. Tentkrát děti dostaly za úkol po improvzaci napsat cokoliv je hned napadne, co v improvizaci prožily, dělaly, potkaly. Někdo psal celé věty, někdo jen slova. Podle zadání jsme pak hledali určité slovní slovní druhy a určovali u nich mluvnické kategorie. U všeho nás doprovázela hudba Tomáše Procházky http://handagote.com/en/crew/.

3. ročník: vyjmenovaná slova po S, lepení leporela po P. Se třeťáky pracujeme na dotahování rozdělané práce. Už teď je zcela jasné, že nezvládneme vyjmenovaná slova po V. Ale začneme tedy s tímto tématem ve 4. třídě, kde se nám budou moc hodit ke čtvrťáckému tématu _ skladba slova.

4. ročník: slovesa: časování sloves, pokračování. Zvládli jsme dokončit čas přítomný i budoucí – jdenoduchý a složený.

5. ročník: slovesa _ tvary podmiňovacího způsobu _ dokončení.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Eliška

Matematika:
3. ročník: hra Sova s čísly, házení mincí x náhoda, zaznamenávání do tabulky
4. ročník: kombinatorika a statistika (příklady typu: kolika způsoby lze rozložit číslo, zaplatit určitou sumu, přečíst jméno v tabulce, kolik zápasů sehrají mužstva každý s každým apod.); házení mincí, vytahování kartiček a evidování výsledků.
5. ročník: skládání osmistěnu, krychle, čtyřstěnu

13. června

Pohybovka a čeština:

3. ročník: vyjmenovaná slova po S.

4. ročník: slovesa: osoba, číslo, jednoduché a složené tvary sloves.

5. ročník: slovesa _ tvary podmiňovacího způsobu.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:
Děti si měřily svou výšku a rozpětí, výsledky zaznamenaly do tabulky. Jelikož jsme sbírali data každý měsíc od září, vyšla křivka růstu – výšky a rozpětí v 2023/24.

dále:
3. ročník – opakování geometrie – úsečka, polopřímka, přímka, rýsování trojúhelníku, jeho obvod, tělesa – krychle, kvádr, jehlan, kužel, koule
4. ročník – dělitelnost – děti hledaly 2, 3 a 4-ciferná čísla, která jsou dělitelná 2, 3, 4, 5, 10
5. ročník – opakovací úlohy: rovnice s váhami, zápis rovnic podle slovní úlohy, úlohy s čtverečkovaným papírem – přehýbání na čtverec, obdélník, trojúhelník, úhel 45° stupňů

30. května

Pohybovka a čeština: Na pohybovce jsme pracovali s inspirativní hudbou Tomáše Procházky http://handagote.com/en/crew/. Kluky to velmi inspirovalo a potřebovali stále vydávat nějaké zvuky, a tak dostali za úkol nás hudebně doprovodit. Hráli si s hlasem, bubnovali na sebe i na vše okolo sebe, vzali si do parády ramínka na oblečení i kytaru. Holky improvizovaly v pohybu. Úkol byl použít pohybové vazby z minulých hodin nebo jen jejich motivy, pracovat prostě se vším, co jsme letos na pohybovce udělali.

Na improvizaci jsme navázali češtinou, a to slovesy. Hrajeme si s určováním osoby, čísla a času a páťáci i způsobu. Nejdříve používáme slovesa s vazbou na předchozí improvizace, a pak používáme slovesa z kartiček vyjmenovaných slov od třeťáků. Ty pak řadí vyjmenovaná slova. Čtvrťáci pak pracují hlavně s podstatnými jmény – dostanou kartičky se vzory, zakládají slova ke správnému vzoru. Páťáci pracují s kartou sloves – určují u sloves – osobu, číslo, čas a způsob. (4. a 5. ročník pomůcky Rubínka, 3. ročník své kartičky do leporela).

3. ročník: vyjmenovaná slova po S úvod. Pro ty děti, které chyběly vkládám materiál, plus jsme pracovali v prac. sešitě (1. díl), můžete udělat celé S. Příště budeme pokračovat už jen ve 2. dílu.

4. ročník: podstatná jména – vzory opakování.

5. ročník: slovesa _ tvary rozkazovacího způsobu.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Eliška

23. května

Pohybovka a čeština:

Pohybovka a čeština:

3. ročník: vyjmenovaná slova po P.

4. ročník: podstatná jména – vzory opakování.

5. ročník: slovesa _ tvary oznamovacího způsobu _ ve všech časech.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Eliška

Děti dostaly k výběru různé příklady na úrovni svého ročníku a řešily je na průhlednou mazací folii:

 3. ročník:  výstaviště, dvoupatrové výstaviště, zvířátka dědy Lesoně, hledáme skrytý objekt, srovnávání čísel, body v mříži
4. ročník: indické násobení, slovní úlohy, dělení, dělení se zbytkem, skrytý objekt
5. ročník: Vennovy diagramy, grafy, pracování s údaji ve sloupcových grafech, průměr, římská čísla

16. května

1. blok: intuitivní hry v jurtě i venku

2. blok:  Četba knihy Mikulášovy patálie. Výroba výškohledu a měření výšek např. májky, tabule, jurty apod.

3. blok: rodičovský projekt Magdalény Kypusové: vyprávění o knihách, o příbězích, úryvky z příběhů a určování jejich začátku, prostředku a konce.

Gábina H.

9. května

1. blok:  pohyb a sport v jurtě i venku, rozcvička, štafeta, hry

2. blok:  Četba knihy Mikulášovy patálie.

3. ročník: vyjmenovaná slova po P.

4. ročník: podstatná jména rodu mužského _ vzory předseda a soudce.

5. ročník: slovesa _ tvary oznamovacího způsobu _ ve všech časech.

3. blok: kreslení fraktálů, tvoření dračí smyčky

Gábina H.

2. května

Na pohybovce & v češtině jsme probrali :

3. ročník: vyjmenovaná slova po P

4. ročník: podstatná jména rodu mužského _ vzor stroj

5. ročník: slovesa _ tvary oznamovacího způsobu.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:

25. dubna

Na pohybovce & v češtině probráno:

3. ročník: vyjmenovaná slova po M _ dokončení _ lepení leporela.

4. ročník: podstatná jména rodu mužského _ vzor muž.

5. ročník: slovesa.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

matematika

Dělali jsme rodokmen rodiny Moudrých, počítali věky jednotlivých členů a poznávali rodinné vztahy (neteř, synovec syna mého dědečka apod.).

3. ročník: řešení násobilkových čtverců a hledání obecného vzorce při změně 1 rohového čísla

4. ročník: jednotky délky mm. cm, dm, m, km a jejich převádění

5. ročník: “ kouzlení s obálkou“ a hledání vztahu mezi neznámou a výsledkem výpočtu se závorkami

18. dubna

Na pohybovce & v češtině jsme probrali a protančili:

3. ročník: vyjmenovaná slova po M _ pokračování.

4. ročník: podstatná jména rodu mužského _ vzor hrad.

5. ročník: druhy a skloňování číslovek.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

matematika:

3. ročník: rovnice – řešili jsme rovnice pomocí vláčků a váhy.

4. ročník: manipulativní geometrie – sestavení krychle a kvádru pomocí špejlí a modelíny, skládání krychle z papíru, střih na trojrozměrný objekt

5. ročník: zrcadlový obraz, číselné výrazy (přednosti operací)

11. dubna

Pohybovka a čeština: 

3. ročník: vyjmenovaná slova po M – pokračování
4. ročník: podstatná jména rodu mužského – vzor pán.
5. ročník: druhy číslovek.

Četba knihy Mikulášovy patálie.
Matematika:
3. ročník – měření výšky a rozpětí a s tím spojené počítání o kolik kdo vyrostl od září, od minulého měsíce.
Slovní úlohy týkající se hodin. Dramatizace 1 úlohy – sehráli jsme si jeden příklad jako divadlo
4. ročník – velká čísla, učili jsme se zapisovat ‚jednotky až stamiliony‘. Trochu jsme si to ujasnili, ale ještě se k tomu budeme vracet
5. ročník – číselné výrazy – jednoduché příklady s kulatými i hranatými závorkami, dělením/násobením a sčítáním/odečítáním, aby si děti ujasnily, jaké operace mají přednost a jaké různé výsledky dostaneme, kdybychom přednost nedali

4. dubna

Pohybovka a čeština: Na pohybovce i v češtině probírámr všechna témata vypsaná níže. Všechny ročníky probírají skloňování podstatných jmen ve všech pádech, s pátým ročník skloňování osobních zájmen.

3. ročník: vyjmenovaná slova po M

4. ročník: podstatná jména rodu mužského úvod

5. ročník: skloňování osobních zájmen.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:
3. ročník: práce s geobordem – vytvářeli jsme různé úhelníky na geobordu, počítali jejich obvod, dělili je úsečkou na 2 díly, aby nám vznikl obdélník, překreslovali útvary do sešitu
4. ročník: měření výšky a rozpětí; římská číslice
5. ročník – měření výšky a rozpětí; Vennovy diagramy – množina, průnik, sjednocení. Kreslení různých diagramů a řazení různých údajů do množin

21. března

Matematika:

3. ročník – kvádr – co to je, stavby z kostek, plán stavby, pohledy shora, ze předu, velikost kvádru (= jeho obsah)
4. ročník – rýsování, kružnice, rovnoramenný trojúhelník, rovnoběžky. Sestrojení pravidelného šestiúhelníku
5. ročník – rýsování podle zadání a sestrojení pravidelného osmiúhelníku. Geometrická tělesa – tetraedr, šestistěn, krychle, kvádr, osmistěn, pravidelný jehlan – 4, 5 a 7 boký

14. března

Pohybovka a čeština: 
3. ročník: vyjmenovaná slova – L – dokončení – závěrečné opakování a lepení dalšího hotového leporela.
4. ročník: podstatná jména rodu ženského – vzory žena a růže
5. ročník: zájmena pokračování – neurčitá a záporná.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:

3. ročník – geometrie, rýsování, práce s kružítkem – učili jsme se udělat kružnici a vytvořili jsme  geometrický obrazec, který si potom školáci vymalovali a hledali v něm různé pravidelnosti a spojovali úsečkami

odpoledne – dětský parlament

7. března 2024

Pohybovka a čeština: Improvizace samostatně a ve skupině – znovu práce s lanem. Podstatná jména s kartičkami vyjmenovaných slov od třeťáků – rody, pády a vzory – hry v kruhu a v prostoru – každý ročník úkoly dle své úrovně. Páťáci navíc zájmena.

3. ročník: vyjmenovaná slova – L – pokračování. Dokončili jsme kartičky do leporela. Příště vytvoříme další knížku.

4. ročník: podstatná jména rodu ženského – úvod. Seznámení se všemi vzory. Skloňování v jednotném i v množném čísle.

5. ročník: zájmena tázací a vztažná.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Eliška

Matematika:

3. ročník — pokrývání podlahy parketami, počítání zlomků, práce s kostkami – prostorová představivost
4. ročník – tělesa – koule, kvádr, krychle, válec – vlastnosti, stavby z kostek a kreslení pohledů z různých stran
5. ročník – práce v učebnici – obsahy útvarů v čtvercové mříži, rámování trojúhelníku a počítání pomocí doplňku

Gábina H.

29. února 2024 

Pohybovka a čeština: Skupinové improvizace – vzali jsme do hry provaz a míče – vnímání se ve skupině a v prostoru.

3. ročník: vyjmenovaná slova – L – pokračování.

4. ročník: podstatná jména rodu středního – vzory kuře a stavení.

5. ročník: zájmena ukazovací a přivlastňovací

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Eliška

Matematika:

měření výšky a rozpětí
3. ročník – práce s tabulkou 0 – 99, Hejného prostředí Abaku
4. ročník – práce s daty – sběr dat a vytváření grafu 
5. ročník – pomocí čtverečkovaného papíru a rozdělování obdélníku na čtverce = hledání nejmenšího společného násobku x oddělování čtverců z obdélníku – hledání největšího společného dělitele

Gábina

15. února 2024 

Pohybovka a čeština: Na pohybovce jsme si vymysleli novou taneční hru s pracovním názvem Fimfárum. Při té příležitosti jsme s pátým ročníkem zkusili aplikovat zájmena všech sedmi druhů na vzniklé fimfárovské obrazce. Byla to docela legrace. Každá z páťaček dostala cca 6 různých zájmen a tvořily neuvěřitelné věty. Fimfárovské děti se musely opravdu držet, aby udržely své pozice.

Četba knihy Mikulášovy patálie – kapitola Názorné vyučování.

3. ročník: vyjmenovaná slova – L úvod. Práce ve skicáku a v pracovním sešitě. Děti stihly i prvních 6 kartiček vyjmenovaných slov po L do dalšího leporela.

4. ročník: podstatná jména rodu středního – procvičování vzorů město a moře. Práce s pomůckami Rubínky a v pracovním sešitě.

5. ročník: zájmena – úvod. Členění zájmen sedmi druhů s pracovním listem Rubínky, práce v pracovním sešitě na procvičování osobních zájmen.

Odpoledne parlament

Eliška

8. února 2024

dopoledne:

Velké děti byly pozvány za židovský obřad Bar micva svého bývalého spolužáka Noema. Byli jsme v synagoze a mohli zažít tuto náboženskou událost se všemi tradicemi: oddělené sezení pro ženy a muže, nandavání tefilin (modlitební řemínek), modlitby v hebrejštině, vyndavání Tóry ze skříně, čtení z ní, zpívání, požehnání Noemovi, házení bonbonů po něm. Pro všechny to byl velký zážitek. Níže posílám text o bar micva, který napsali jeho rodiče.

Bar micva, doslova přeloženo jako ‚‚syn příkazu’’, představuje židovského chlapce, který se stává dospělým. Postupem času se tak začalo říkat i náboženskému obřadu, který se tradičně koná, když daný chlapec dosáhne 13 let v židovském kalendáři. Tímto obřadem na sebe přebírá odpovědnost za své činy a jednání (v souladu s dodržováním micvot, tedy židovských náboženských příkazů).

Přibližně ve 4. století se stalo tradicí vyvolávat oslavence k Tóře (posvátný židovský svitek – pět knih Mojžíšových). Od roku 500 začínali být voláni k Tóře i chlapci mladší 13 let a příležitostně si nandavali tefilin (modlitební řemínky), aby se mohli připravit na to, co budou dělat, až dosáhnou svých 13 let.

Do tohoto věku je náboženská praxe dobrovolná. Ve 13 letech se dodržování micvot v ortodoxní rodině stává povinností. Následně, po provedení tohoto obřadu, se daný chlapec započítává do minjanu (nezbytný počet shromážděných mužů k veřejné bohoslužbě). Od židovských třináctých narozenin může, v ortodoxní domácnosti by měl, daný chlapec denně nosit tefilin, účastnit se bohoslužeb v synagoze a zaujmout své místo v židovské komunitě.

Samotný obřad bar micva se může slavit nespočetnými způsoby, ale existuje několik základních alternativ, které se praktikují nejčastěji. Mezi ně patří například nandavání tefilin a pořádání oslav během všedních dnů (ve čtvrtky a pondělky může být i čtení z Tóry). Oslavenec může být povolán k Tóře, číst z Tóry, pronést řeč nebo jinak demonstrovat své nově nabyté postavení.

odpoledne:

matematika – skládání z papíru:
1) mnohoúhelníky –  čtverec, rovnostranný trojúhelník, šestiúhelník, osmiúhelník. Pracovní list – určení počtu hran, vrcholů, úhlů a os souměrnosti

2) mnohostěny – čtyřstěn, krychle, osmistěn – určování počtu stran, vrcholů, hran. Některé a jen někdo stihl složit z papíru. 

1. února 2024

Matematika:

3. ročník — pokrývání podlahy parketami, počítání zlomků, práce s kostkami – prostorová představivost
4. ročník – tělesa – koule, kvádr, krychle, válec – vlastnosti, stavby z kostek a kreslení pohledů z různých stran
5. ročník – práce v učebnici – obsahy útvarů v čtvercové mříži, rámování trojúhelníku a počítání pomocí doplňku

25. ledna 2024

Pohybovka s češtinou pro 3 – 5. ročník. Opakování pro všechny – podstatná jména – prohloubení – podstatná jména – rod a vzor. Děti nosily na hromadu vše co najdou rodu mužského, na další hromadu, rodu ženského a na poslední rodu středního. Nakonec tam nanosily i kartičky se slovy – z pomůcek Rubínky – ke každé hromadě jsme přidali kartu s konkrétními vzory pro daný rod – je propracovaná tak, že každé členění má svou barvu, každý vzor má svůj obrázek. Děti si prohlédly obrázek, přečetly názvy vzorů, teprve pak otočily oboustranné kartičky ( z jedné strany jen slovo, z druhé strany barvy pro kontrolu začlenění) se slovy a podle barev řadily slova k daným vzorům. Teprve potom jsme zkoumaly, podle jakého pravidla se dají podstatná jména přiřazovat k daným vzorům. Čtvrťáci pak zkoušeli přiřadit ke vzorům nahodilá slova.

Čeština:

3. ročník: vyjmenovaná slova – B, procvičování a dokončení společného leporela. Kartičky jsem včera nakopírovala pro všechny. Příště si leporelo konečně nalepíme a každý si ho odnese domů. Lepidla a nůžky prosím tedy určitě s sebou:).

4. ročník: podstatná jména – rod, číslo a pád. Znovu jsme se vrátili ke kartičkám Rubínky – převáděli jsme slova do množného čísla. Práce v pracovním sešitě. Druhá fáze dnes byly pádové otázky. Práce ve skicáku s pracovním listem.

5. ročník: shrnutí přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích a jejich vzory. Dnes jsme se jen s holkami vrhli na ujasnění pravidla pro skloňování přídavných jmen přivlastňovacích. Sedly jsme si před skicáky a pořádně se na to zasoustředily. Nakonec holky narýsovaly tabulku na velkou čtvrtku A3 – a do ní vepsaly skloňování všech rodů ve všech pádech. Menší verzi A4 dostaly s sebou domů – tam si tabulku vyvěsí, aby se jim při každém setkání pěkně zapisovala do hlavy.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Eliška

Matematika: Pro všechny ročníky jsem připravila shrnutí toho, co jsme dělali v prvním pololetí.Byla to samostatná písemná práce na cca 1 hodinu. Šlo o to, abych zjistila, co dětem jde/nejde.Kdo nebyl přítomný, pošlu rodičům mailem a mohou vyzkoušet s dítětem doma.Jestli i někdo další chcete poslat zadání, dejte mi vědět. Gábina

11. ledna 2024

Pohybovka s češtinou: pohyb v jurtě na zahřátí, cvičení v kruhu – jógové a protahovací cviky, meditace-relaxace, hra pastelky

Český jazyk: Četba knihy Mikulášovy patálie.
Opakování vyjmenovaných slov.

Matematika:

3. ročník – opakování 1. pololetí: určování počtu čtverců a obdélníků v obrázku; řešení rovnic pomocí šipek; součtové trojúhelníky; indické násobení; slovní úlohy

4. ročník: měření výšky a rozpětí, dělení se zbytkem; písemné dělení

5. ročník – opakování 1. pololetí: součtové trojúhelníky s desetinnými čísly; průměr čísel; řešení soustavy 2 rovnic; kreslení do mříže

Gábina H.

4. ledna 2024

Pohybovka s češtinou pro 3 – 5. ročník – improvizace a jemné rozhýbání po prázdninách, shrnutí proběhlého představení na besídce. Skládání slov z kartiček – předpona, kořen, přípona – zápis do skicáků, abeceda a členění hlásek – přiřazování slov k tvrdým a měkkým souhláskám, opakování vyjmenovaných slov po B.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:
3. ročník: vyjmenovaná slova – B
4. ročník: předložky a předpony pokračování
5. ročník: přídavná jména – shrnutí a procvičování

Eliška

Matematika:

3. ročník – měření výšky a rozpětí

– dělali jsme “ střih na krychli” tj. síť krychle, hledali jsme všechny možnosti, děti měly obrazovou představivost, dokázaly většinou bez zkoušky určovat protilehlé strany v rozložené krychli, když jsme nevěděli, zkusili jsme si krychli vystřihnout a složit. Nakonec si každý vyrobil jednu  krychli z tvrdého papíru a vybarvil

4. ročník – písemné dělení – zkoušeli jsme písemně dělit trojciferné číslo jednociferným a pak jsme dělali zkoušku násobením

5. ročník – geometrie – rýsování trojúhelníků, obdélníku podle zadání, včetně náčrtku. Určování souřadnic bodů v čtvercové síti – osy x, y

Gábina

21. prosince

Pohybovka s češtinou: pro 3 – 5. ročník – pořádně jsme vyčistili náš ,,kus“ na besídku a ujasnili si v hudbě druhou část. Tak nám držte palce večer! Kostýmy: jednobarevné oblečení bez potisku, obrázků, nápisů a značek. Tričko nebo tílko a tepláky nebo legíny.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 3. ročník: vyjmenovaná slova – B. 4. ročník: předložky a předpony pokračování, 5. ročník: přídavná jména přivlastňovací.

Eliška

Matematika:
3. ročník – procvičování indického násobení, násobení 9 na prstech
4. ročník – procvičování indického násobení, násobení 10
5. ročník – úhly, měření, součet úhlů v trojúhelníku
Gábina H.

14. prosince

Matematika:
Dnes bylo přezkoušení, nebyl prostor na společnou práci, ale stejně jsme se alespoň malinko stihli věnovat:
3. ročník – doplňování násobilkové tabulky a skládání dílků ve skládačce
4. ročník – zklidnění a soustředění se na opakování tvarů a vytváření takové barevné mozaiky
5. ročník – vytvořili si opakující se řadu čísel podle ciferných součtů násobků 4, 5, 6, 9  a poté podle toho kreslili spirálu. Mia ještě stihla si procvičit násobilku a vyplnila násobilkovou tabulku

Gábina H.

Pohybovka s češtinou: zopakovali jsme si náš ,,kus“ na besídku a také ho předvedli našim metodičkám. Jen hlavně, aby nám už nikdo neubyl, prosím!

Český jazyk:

3. ročník: vyjmenovaná slova – úvod -opakování členění hlásek a úvod do vyjmenovaných slov, vyjmenovaná slova po B. Práce s pomůckami, ve skicáku s pracovními listy i v prac. sešitě.
4 ročník: předložky a předpony pokračování – práce s pracovními listy i v pracovním sešitě.
5. ročník: přídavná jména přivlastňovací – množné číslo. Práce s pracovními listy a s pomůckami Rubínky.

Eliška

7. prosinec

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – představení na besídku dostalo konečnou podobu!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:
3. ročník: slova příbuzná a tvary slova – dokončení – příště už můžeme konečně začít vyjmenovaná slova!
4. ročník: předložky a předpony
5. ročník: přídavná jména přivlastňovací

Eliška

Matematika:

měření výšky a rozpětí +
3. ročník – přednost operací – vysvětlení a příklady. Práce s násobilkovou tabulkou – hledání čtverců a obdélníků a jejich obsahů.
4. ročník – geometrie – pojmy rovnoběžky, různoběžky, kolmice, pravoúhlý trojúhelník. Rýsování kolmic a pravoúhlých trojúhelníků
5. ročník – práce s daty – grafy a čtení dat z nich, aritmetický průměr – vysvětlení a příklady

Gábina

30. listopadu

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – slovní druhy a pokračování na práci s pohybovými motivy. Pro všechny ročníky hry s druhy slov.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

3. ročník: slova příbuzná a tvary slova

4. ročník: stavba slova – kořen, předpona a příponová část (opakování vyjmenovaná slova a slovní druhy dokončení tangramů z minule)

5. ročník: stupňování přídavných jmen (tvrdá a měkká dokončení pracovních listů, kdo nestihl minule)

Matematika:

3. ročník – geometrie – rovnoběžky, různoběžky, průsečík, rýsování a měření úseček v cm a mm, rýsování do čtvercové sítě.

4. ročník – práce s tangramem – hledání rovinných útvarů, vzdálenosti dvou bodů v tangramu, lichoběžníky

5. ročník – rovinné útvary pomocí dřívek, počítání obsahu a obvodu

na závěr všichni hra Sova – zjišťování myšleného rovinného útvaru podle otázek a odpovědí ano/ne. Gábina

23. listopadu

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – slovní druhy a pokračování na práci s pohybovými motivy. Pro všechny ročníky hry s druhy slov.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:
3. ročník: částice, citoslovce – práce ve skicáku s pracovními listy a v pracovním sešitě
4. ročník: opakování vyjmenovaná slova a slovní druhy – práce s pracovními listy ve skicáku samostatně, řešení tangramů s druhy slov společná práce – dokončíme příště
5. ročník: přídavná jména tvrdá a měkká – práce s pomůckami Rubínky a pracovní listy ve skicáku

Eliška

Matematika: 

3. ročník – děti si nalepily časové osy do sešitu, vyhledávaly na nich čísla a poté je zaokrouhlovaly na desítky. Dále jsme zkoušeli zaokrouhlovat též na stovky a tisíce.

4. ročník – zlomky – na ciferníku rozděleném na 12 hodin děti znázorňovaly zlomky, to samé dělaly na ciferníku rozděleném na 60 minut. Dále jsme se zabývali zlomky větší než 1 a zlomky se stejným jmenovatelem a čitatelem.

5. ročník – příklady z učebnice v kapitole desetinná čísla – zapisování, sčítání/odečítání, Frida a Kašpar ještě stihli převody cm na mm, dm a m (tj. také práce s desetinnými čísly).

Gábina

16. listopadu

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – děti začaly samostatně stavbou pyramid, kluci hráli dámu. Společně jsme pak zkoumali hudbu z CD Filozofie marnosti – improvizovali jsme na ni s několika pravidly – hledáme materiál na pokračování představení na besídku. Děti jsou citlivé a kreativní. Bylo to naprosto skvělé!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 3. ročník: předložky a spojky 4. ročník: částice, citoslovce, 5. ročník: přídavná jména měkká

Eliška

 Matematika: 

3. ročník – dělení: slovní úlohy na dělení, pomůckou nám byly dřevěné kostky, dostali jsme se i k dělení se zbytkem. Děti si vše názorně zkoušely s kostkami.
4. ročník – zlomky: většina dětí chyběla. Začali jsme jednoduché úlohy na zlomky v pracovních listech a hráli hry se zlomky (domino a ‘já mám, kdo má ‘).
5. ročník – zlomky: nalepili jsme si do sešitu zlomkovou zeď, která dětem pomáhala srovnávat zlomky, sčítat je a odečítat. Další pomůckou nám byly hodiny, se kterými se zlomky dobře počítaly, děti převáděly minuty na zlomky apod. 

Gábina

9. listopadu

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – pokračování na práci s pohybovými motivy. 

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

3. ročník: dokončení příslovce a předložky – práce v pracovním sešitě Rubínka, a ve skicáku. 

4. ročník: předložky a spojky – práce v pracovním sešitě Nová škola Duha a ve skicáku.

5. ročník: přídavná jména tvrdá – dnes jsme se soustředili na 1. a 5. pád přídavných jmen tvrdých rodu mužského životného, množného čísla (noví žáci, milí přátelé, – mladí), na změny souhlásek před koncovkou -í ( h – z drahý manžel – drazí manželé, ch – š, k – c, r- ř ….  – ský – ští, – cký – čtí, – čký  – čcí) a na 7. pád množného čísla všech rodů (koncovka – ými), – práce v pracovním sešitě Nová škola Duha a ve skicáku. Holky, které minule nebyly, dohnaly co bylo třeba –  jen se jim z hlaviček kouřilo. 

Všechny děti udělaly velký kus práce!

Eliška

Matematika: 
3. ročník: dělení – říkali jsme si, co je dělení, v jakých příkladech ho použijeme. Měli jsme na pomoc dřevěné kostky a s nimi jsme zkoušeli stavět stejně vysoké věže, vypočítali jsme spoustu příkladů.
4. ročník: kmenové zlomky – dělali jsme příklady z učebnice, naučili se zapisovat zlomek, zakreslit ho, počítali jsme délku provázku nebo tyče, když známe nějaký zlomek délky, určovali jsme jaký zlomek je určitá výseč na ciferníku. Nakonec děti hrály domino se zlomky a karty se zlomky “Já mám, kdo má”.
5. ročník: zlomky – děti hrály karty se zlomky “Já mám, kdo má” – pro začátek, aby se vpravily do tématu. Poté pracovaly v učebnici – příklady na egyptské dělení chleba, dělení tabulky čokolády a vyjadřování zlomkem, počítání kolik minut je určitý zlomek hodiny.

2. listopadu

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – Moc dobře se nám fixuje a rozvíjí pohybová skladba, kterou uvidíte na vánoční besídce! V rámci této tvorby probíráme slovní druhy. Dnes to byla slovesa, příslovce a přídavná jména tvrdá.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Míša F (za Gábinu H.) matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 3. ročník: slovesa –  co vyjadřují, osoba, číslo a čas – určování, 4. ročník: slovesa – dokončení a příslovce – nově, opakování všech probraných slovních druhů pomocí kolíčkové hry. Zároveň objevování dalších slovních druhů při této hře., 5. ročník: přídavná jména tvrdá – skloňování. 

Děti udělaly dnes obrovský kus práce, mám z nich radost!

Eliška

Matematika: 

Místo Gábiny byla Míša a děti pracovaly s připravenými slovními úlohami. Na začátku proběhlo měření výšky a rozpětí, děti si zapsaly do připravené tabulky.

Třeťáci pracovali ve slovních úlohách s penězi, učili se provést zápis, převádět mince na koruny.

Čtvrťáci řešili slovní úlohy s dělením se zbytkem, k tomu měli na pomoc dřevěné kostky, aby si vše názorně vyzkoušeli a výsledky poté zanášeli do tabulky.

Páťáci řešili slovní úlohy bez pomůcek a vše zvládali.

19. října

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky už máme protancované – tak dnes slovesa) a pokračování na práci s pohybovými motivy. Nová holčička Mila se přidala bez problémů, takže máme další parádní pohybový motiv – později ji připojíme k nějaké dvojici. Pippa a Mia pracovaly na detailech svých tanečnějších motivů – domluvily jsme se, že je roztančí více do prostoru a tím propojí statičtější motivy v okolí. Jan a Šimon už mají opravdu krásně čistou stavbu svých motivů. Kašpar, Luis a Jenda ( tentokrát bohužel bez Kvida) přidali na závěr svého motivu část spojenou s partou holek Frída, Šárka, Tanga (patří k nim i Žofka – ale ta se dnes dívala a pomáhala mi jako oko z venku) – Jeník dělá holkám ,,převozníka“, kluci ze strany jistí, aby vše dobře dopadlo. Grétka, tentokrát bez Elsy, pracovala samostatně na čištění motivu.

Na závěr pohybové práce měl každý zapsat cestu svých motivů ve slovesech. Ukázali jsme si na nich jaký tvar může mít sloveso, řekli jsme si o všech osobách, číslech a o časech. Hráli jsme si s různými variantami sloves.

2. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

4. ročník: slovesa: spojování zájmen se správným slovesným tvarem – určování osoby a čísla, základní časování sloves, doplňování vhodných sloves do vět.

5. ročník: druhy přídavných jmen: detektivní práce s úžasnými pomůckami od Rubínky. Seznámili jsme se se třemi druhy přídavných jmen, učili se je rozlišovat podle vzorů (zatím jen v jednotném čísle). Příště nás čeká detailnější práce na přídavných jménech tvrdých.

Eliška

Matematika: 

3. ročník: objevovali jsme indické násobení. Učili jsme se hledat v násobící tabulce. Řešili jsme příklady.

12. října 2023

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – minule byla podstatná a přídavná jména, dnes jsme k nim přidali zájmena a číslovky. Zároveň jsme začali pracovat s pohybovými motivy – viz videa v galerii.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 3. ročník: zájmena, 4. ročník: zájmena a číslovky, 5. ročník: přídavná jména

Děti mají svobodný prostor v lese. Dnes jsme si zvědomovali, co to znamená mít svobodu – v kruhu po velké přestávce každý samostatně přemýšlel a sdílel s ostatními, zda dnes zvládl tu svobodu tak, aby nezasahovala do bezpečí a svobody někoho jiného. Zvědomovali jsme si, že jaké si to tu v ZeMi uděláme, že takové to budeme mít. 

Eliška

Matematika:

všechny děti dostali pracovní sešity na geometrii a pracovali jsme v nich

5. října

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – minule byla podstatná jména, stejným způsobem jsme si je připomněli i tento čtvrtek(viz. zápis z min. týdne). Dnes jsme k nim přidali přídavná jména. K napsaným podstatným jménům jsme si napsali nové kartičky toho, jaká, která, či čí mohou být. Pozorovali jsme, jak se přídavná jména přizpůsobují daným rodům podstatným jmen. Vše jsme míchali dohromady a zase třídili.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 3. a 4. ročník: podstatná a přídavná jména, 5. ročník: vzory podstatných jmen dokončení – konečně nám přišly nádherné balíčky pomůcek, tak jsme je náležitě využili.

Eliška
Matematika: 

všechny děti si změřily svou výšku a rozpětí

3. ročník: nalepili jsme si do sešitu násobící tabulku a učili se v ní hledat. Učili jsme se popisovat body v síti. Najít cestu z jednoho bodu do druhého a umět to popsat šipkovým zápisem a naopak- hledali jsme body podle šipkového zápisu a pak je spojovali do geometrického útvaru. Každý vymyslel pro svého spolužáka šipkový zápis a on musel najít řešení.

4. ročník: pokračovali jsme v řešení rovnic, nalepili jsme si do sešitu VÁHY jako názornou pomůcku ROVNICE. Řešili jsme rovnice pomocí krokování. Pracovali jsme s váhou (naše matematická pomůcka)a s krokovacím pásmem

5. ročník: řešili jsme rovnice. Místo neznámé jsme začali dosazovat x. Používali jsme pomůcku matematické váhy

21. září

Matematika: 3. ročník – písemné sčítání: pracovní listy na sčítání

4. a 5. ročník – rovnice: vysvětlovali jsme si, co to je rovnice, názorně si to ukazovali na matematické váze a zkoušeli si společně různé příklady, abychom váhu dali do rovnováhy

Rovnice jsme řešili i pomocí krokování

Gábina

Pohybovka: Dnes byly děti ráno po stmelováku unavené:), dali jsme si tedy větší klídeček. Začaly samostatně jen tak pro zábavu stavbou pyramid. Ale vzhledem k únavě to nevydrželo moc dlouho. Roztáhli jsme koberce a děti se na ně položily – proběhla relaxace za doprovodu nádherné relaxační hudby Petra Korbeláře. Zvědomovali jsme si dech, sledovali rozlopoložení celého těla pěkně po částech. Při pojmenovávání konkrétních částí těla jsme se nenásilně dostali k podstatným jménům, jejich třem rodům a dvěma číslům. Z lehu jsme klidnou improvizací přešli do pohybu v prostoru – děti psaly částmi těla do prostoru názvy věcí, osob, zvířat, vlastností a dějů, se kterými se setkaly buď na stmelováku nebo prostě v posledních dnech. Po chvilce pouhého pohybu jsem do prostoru rozházela pár kožešinových stanovišť s papírky a tužkami. Na každém stanovišti měly děti napsat to podstatné jméno, které právě vytančily do prostoru. Vše najdete v galerii:). Kartičky se slovy jsme pak rozdělili ke třem rodům a určovali u nich číslo. Na závěr pohybovky děti už našly sílu na závěrečné pastelky.

Český jazyk: 3. a 4. ročník – podstatná jména, rod a číslo. 5. ročník: opakování vzory podstatných jmen.

Čteme Mikulášovy patálie:).

Eliška

14. září

Matematika: čtení z knihy Pythagoras a velký útěk čísel (Louise Guillemot)
Rozdali a nadepsali jsme si nové čtverečkované sešity z Lemniskáty a učebnice, do sešitů jsme si nalepili naše objevy z minulého čtvrtku o číslech 1 – 9, každý změřil svou výšku a rozpětí, zapsal do tabulky a porovnával s ostatními, poté pokračování:
* 3. ročník – práce ve dvojicích: Grétka s Pippou, Louisík s Kvídem, Jan s Erikem -> stavění věží z kostek a počítání možností kombinací; geometrické obrazce z dřívek a hledání tvarů; počet mincí x částka;
* 4. ročník – práce ve skupině -> hledání tvarů v obrazci z dřívek, skládání tvarů ze 2 trojúhelníků; stavění krychlí a kvádrů z kostek a počítání jejich obsahů; nakonec hra “výhonky“
* 5. ročník – práce ve dvojicích Tanga s Fridou, Žofka s Miou -> šestiúhelník z dřívek a hledání obrazců; trojciferná čísla ze 6 “kamenů “ a určování dělitelnosti 2 a 3; nakonec hra “výhonky“

Gábina

Pohybovka a čeština: starší děti – práce s tangramy – vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, mladší děti – psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, spodoba znělosti.

Eliška

7. září 2023

Pohybovka s češtinou. Po řádném rozběhání a rozcvičení jsme si zopakovali abecedu, členění hlásek – zatančili si samohláskovou sestavu, zašišlali měkké souhlásky, zaštěkali tvrdé souhlásky a vzpomněli si na obojetné – třídili jsme karty s abecedou – přiřazovali slova s měkkými a tvrdými slabikami, zopakovali si všechna vyjmenovaná slova. Nové děti se bez problému zapojily:).

O přestávkách děti nadšeně mizely v lese a v rokli!

Při češtině jsme si rozdali nové pracovní sešity. Všichni napsali pár vět do deníku češtiny o svém zážitku v létě. Třeťáci si stihli zopakovat psaní tvrdých a měkkých y/i po patřičných souhláskách.

Eliška

Matematika: čtení z knihy Pythagoras a velký útěk čísel, přemýšlení o číslech, co představují čísla 1 – 9. Gábina

Napsat komentář