ŠKOLA ÚTERKY září, říjen, listopad 2019

Úterý 26.11. 2019
1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka, hodně běhání, rychlochůze a vyhýbání se, abychom dostali pozornost, tělo a mysl do pracovní nálady. Zafungovalo to. Zprvu totiž nálada nejstarších kluků vypadala až nebezpečně provokativně. Ale ranní hýbání se opravdu pomohlo.
Okruhy co jsme následně použili ve hře: souhlásky měkké, tvrdé, obojetné, samohlásky, druhy slov, určování podst.jmen, sloves.

2.BLOK: Český jazyk
Dokončili jsme zápis o knize Mio, můj Mio. Vše nalepeno v deníku.
2.ročník, Eliška: Slovo, slabika, hláska a písmeno, prac. sešit str. 28 – 30. Délky.
3.ročník, Anička: Vyjmenovaná slova po B, podorbně rozebráno sloveso být. Psaní malých nevázaných písmen.
4.ročník, Michal: Stavba slova: Opakování: Předpona, příponová část, vyjmenovaná slova

Eliška

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal
2. Třída: nové zvířátko dědy Lesoně: koza, obrazce z dřívek, pavučiny
3. Třída: násobení má přednost před sčítáním
4. Třída: zaokrouhlování, zákonitosti a vztahy

Úterý 19.11.2019
Průvodci :Anička, Michal a Blanka Švédová

Pohybovka Michal a Anička: fotbal, pastelky, želvičky

Čeština:Blanka, Michal a Anička: knihovna, seznámení se s knihami, čtení Průzkum knihovny proběhl takto. Vyložili jsme si všechny knihy ze školní knihovny do kruhu, každý si vybral jednu a během pěti tichých, soustředěných minut ji prozkoumal. Poté se pokusil každý svou knihu krátce představit – jak se jmenuje, proč si ji vybral, co v ní najdeme. Viděli jsme, že v knihovně je hodně knih o zvířatech (děti samy komentovaly – to už tu bylo). Narazili jsme na pojmy „literatura“, „encyklopedie“, „všeobecná“… Poté jsme se zkusili seskupit podle témat našich knih (soustředění už ale nebylo dost) – skupiny zvířata, příroda, dějiny a zeměpis byly početné, film, fotbal a komiks byly zastoupeny jedinou knihou. Na závěr jsme si přečetli kapitolu Tajemství z knihy Neplač, mochomůrko (D. Mrázková), tím tajemstvím byla pro medvěda ztracená stránka z atlasu motýlů („že nelítaj a sedli si tak vedle sebe“) a nepochopitelným to, k čemu je taková kniha dobrá…
Bylo fajn se se školákama potkat )
Blanka

Matematika 2. Třída: hodiny, rodokmen, barevná čísla
Matematika 3. Třída: útvary, schodiště
Matematika 4. Třída: Sudá a lichá čísla, zaokrouhlování, DÚ dodělat str. 25 a cvičení 3 na str. 24
Anička

Úterý 12.11.2019

1.BLOK: Eliška a Michal: Dvakrát jsme zopakovali choreografii na Sametové posvícení. Pohybovka a akční zpracování knihy Mio, můj Mio, A. LINDGRENOVÉ. Výsledek je vystaven ve velké jurtě. Hráli jsme si ilustracemi Dušana Kállaye, s textem z knih vytištěným, doplňovali a vymýšleli jsme text k obrázkům, kde nám chyběl. A tím sestavili průvodce knihou.

2.BLOK: Český jazyk
Všichni jsme si zapsali název knihy, autora a straší děti i ilustrátora knihy Mio, můj Mio do deníků. Nestarší děti napsaly diktát stručného popisu děje knihy. A pak jsme se vrhli na gramatiku.

Musím říct, že druháčci se krásně rozjeli! Opravdu už uděláme hodně práce a všichni! Těší mě to a moc!

2.ročník:Eliška: Slovo a jeho význam: slova souznačná a protikladná.
3.ročník: Anička: Slovo a jeho význam: slova souznačná, protikladná a příbuzná.
4.ročník: Michal: Stavba slova: předpony ob-, v- a vy-, vý-. Skupiny BĚ/ BJE, VĚ / VJE

Eliška

3.BLOK:. Míša Višňa, Michal a Anička: Matematika
2. Třída: doplnění stovkové tabulky, procvičování čísel do stovky, sčítácí trojúhelníky
3. Třída: písemné odčítání
4. Třída:Násobení a dělení, zaokrouhlování – DÚ cvičení 3 na str. 24

Úterý 5.11. 2019
Ráno na nádraží jsme rozebírali, co to znamená být svobodný. Hlavně kvůli chování mezi kluky a holkami. Domlouvali jsme se také, že by bylo možné, aby nám s ranními kruhy děti pomáhaly. Ještě řešíme formu.

1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka:
Hrajeme si : slova nadřazená a podřazená, slovní druhy.

2.BLOK: Český jazyk
Přečetli jsme poslední kapitolu a její záznam jsme začali zatím kreslením obrázku do deníku. Příště si více se zpracováním pohrajeme.

2.ročník:Eliška: Slovo a jeho význam. Slova nadřazená a podřazená. Prac.sešit str. 17a dál.
3.ročník: Anička: Slovo a jeho význam, slova nadřazená, podřazená a souřadná. Prac.sešit str. 22 a dál.
4.ročník: Michal: Stavba slova: předložky a předpony (od, nad, pod, před, bez…roz-, vz-). Prac.sešit str. 24 a dál.
Eliška

3.BLOK:. Míša Višňa, Michal a Anička: Matematika
Matematika 2. Třída :dělení čokolády, stavba z krychlí, pavučiny.
Matematika 3. Třída : zobecňování, zvířátka dědy Lesoně, čtvercová mříž.
Matematika 4. Třída : zákonitosti a vztahy, rovnice 1- zvířátka
Anička

Úterý 22.10. 2019
1.BLOK: Anička a Michal: Pohybovka

2.BLOK: Český jazyk
pokračování ve čtení Mio, můj Mio, A. Lindgrenová, kapitola V životě jsem neviděl tak nebezpečný meč.

Průzkum školní knihovny pod vedením naší knihovnice Blanky Švédové se odkládá na listopad, dáme včas vědět.

2.ročník: Eliška: Druhy vět, učebnice str. 26(nebo 21-26), prac. sešit str. 15 a16.
3.ročník: Anička: Stavba souvětí, prac.sešit. Kdo dnes nestihl, může si doma dodělat str.19.
4.ročník: Michal: Stavba slova: Kořen, předpona, příponová část. prac.sešit str. 21-22.
Eliška

3.BLOK: Matematika
Matematika 4. Třída: geodesky, základní geometrické útvary- čtverec.

Matematika 3. Třída: indické násobení (str. 24), písemné odčítání, Krokování (str. 25), nasobilkové obdélníky (str. 22).
Kdo neudělal ve škole (Noe) ať si doma dodělá matematiku stranu 24.

Matematika 2. Třída: poloviny, třetiny, zvířátka dědy Lesoně – pes, parkety.
Anička

Úterý 15.10. 2019
Na matematiku je potřeba, aby všechny děti měly gumovací pero nebo tužku a gumu. Je potřeba, aby mohly gumovat a přepisovat.

1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka, zpívání hlásek a jejich hledání ve slovech, hry na slovní druhy a na druhy vět.
2.BLOK: Český jazyk
Pokračování v četbě Mio, můj Mio, A. Lindgrenová, kapitola Železný dráp.
2.ročník: Eliška: Druhy vět
3.ročník: Anička: Spojování vět. Můžete doma procvičovat věty jednoduché a souvětí, hledání slovesa ve větách.
4.ročník: Michal: Význam slov, slova souznačná a protikladná. Diktát na opakování vyjmenovaných slov, společná oprava.
3.BLOK: Matematika

úterý 8.10. 2019
1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka na louce
, rozběhání s Michalem, elektrika, následování pohybu, hra na hejno ptáků, jeden vede, ostatní následují. V jurtě pak pokračování v četbě knihy ze stmelovacího výletu od A. LINDGRENOVÉ, MIO, MŮJ MIO, kapitola Nejhlubší jeskyně v nejčernější hoře.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník : Eliška: Pořádek vět. Příběh o Lvu a myšce. Skládání přeházených vět do příběhu. Doplňovačka říkanek. Některé děti skládaly slova, některé si dělaly opakování a písanku.
3.ročník : Anička: Opakování psaní y,i po tvrdých a měkkých souhláskách, věta jednoduchá a souvětí.
4.ročník: Michal: opakování učiva 3.ročníku: slovní druhy

3.BLOK:Matematika:
2.ročník: Míša Višňa: výstaviště, hadi (str.15), parkety, rodokmen, autobus (str.16 a 17)
3.ročník: indické násobení, pavučiny, strany 17 a 19.
4.ročník: zvířátka dědy Lesoně, indické násobení, krokování, dělení se zbytkem, strany 15-17.

úterý 1.10. 2019
Ranní pohybovka, jako materiál jsme použili příběh z knihy a pokračovali jsme v četbě knihy ze stmelovacího výletu od A. LINDGRENOVÉ, MIO MŮJ MIO.
2.BLOK: Vypracovali jsme do deníků pracovní listy ze stmelovacího výletu ve Vraních horách. Slepé mapy, fotky, psaní.
Vládík pracoval samostatně na pověsti o Trutnově, Rozarka T.si zaznamenala zážitek z min.tydne,kdy byla v kině.
4.ročník: Michal: opakování učiva 3.ročníku: slovní druhy
Eliška

3.BLOK:Matematika: výroba geodesek a práce v prac. sešitech

Matika 4. Rocnik: základy rysovani,prace s cm a mm, vyroba vlastnich geodesek, příště prinest gumičky.
Michal

Matematika 3. třída : Hadi, Krokování, písemné sčítání, labyrint (Výstaviště), Rodokmen. Strany 14-16 v učebnici.
Anička

Úterý 17.9.

Prosím ať si všichni nosí s sebou písanky! Děkuji Eliška

1.BLOK: Eliška a Míša Formanová: pohybové hry s češtinou v Havlíčkových sadech v Řevnicích. Hrajeme v kruhu, hýbeme se, myslíme na správné držení těla, rytmus, dynamika a s zároveň si hrajeme se skladbou slov, prvním a posledním písmenem, se samohláskami a souhláskami, s vyjmenovanými slovy, určujeme slovní druhy, slova nadřazená a podřazená. Kamarádi co mají společná písmena ve jméně sestavovali ze svých těl jména. Křestní jména se také kreslila nosem, pupíkem, paží, kolenem….
Přesun lesem do zázemí. Svačina na verandě a přestávka.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník : Eliška: skládáme slova písmo a abeceda. Jsme rozděleni na dvě party, jelikož jsme velká skupina. Jedna skupina si píše písanku a druhá pracuje s Eliškou v pracovním sešitě. Na konec pracujeme celá skupina společně a čteme si a doplňujeme hlásky do slov v textu, kde chybí.
3.ročník : Anička: opakování di, ti, ni a tvrdé a měkké souhlásky. Krásně pracujeme do skicáků. Vytváříme si vlastní zážitkový deník Českého jazyka.
4.ročník: Míša Formanová nadšená ze čtvrtého ročníku!: opakování učiva 3.ročníku, slova příbuzná a slovní druhy

3.BLOK:Matematika: práce v prac. sešitech
Matematika 3. třída: Krokování, parkety, písemné sčítání (strany 11.-13. v učebnici)

Posílám cenu za pracovní sešity na čj a ma, pro ty, kteří minule neměli.
Prosím pošlete po dětech přesnou částku v nadepsané obálce JMÉNO/ ČJ/ …roč./…Kč / MA/…roč …Kč
Z fondu jsme letos nakoupili na matematiku hru Zvířátka dědy Lesoně a barevné kostky.

Český jazyk prac.sešity a Bobo blok
2.ročník (I.aII.díl) 120+ 107 = 217 Kč
3.ročník 69 +107 = 176 Kč
4.ročník 69 + 107 = 176 Kč

Matematika
2.ročník I.díl 79 Kč ( časem dokoupíme i II. a III. díl )
3.ročník 130Kč
4.ročník 130 Kč

Eliška

Úterý 10.9.2019
1.BLOK: Eliška a Michal: pohybové hry v lese napříč češtinou. Pořádně jsme se provětrali a ušili češtinářské hry na míru lesu a dětem.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník : Eliška: skládáme slova písmo a abeceda, slabika a věta. Skupina je velmi rozmanitá, je potřeba, aby děti procvičovaly čtení a některé i psaní. Máme v této skupině děti, které ještě vůbec nečtou. Prosím zapracujte na tom. Skládejte slova. Hrajte slovní kopanou apod.
3.ročník : Anička: opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Práce s naším češtinářským deníkem.
4.ročník: Michal: opakování učiva 3.ročníku, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, tvrdé měkké souhlásky, spodoba znělosti a slovní druhy.

3.BLOK:Matematika: výroba geodesek pro všechny. Práce v prac.sešitu.
Matematika 3. třída: Násobení – čtverce, sčítání dvouciferných čísel na papíře, kostky – stavby, plány, objem, možnosti.

úterý 3.9.2019
Eliška, Michal, Míša Formanová za Aničku a Míša Sklenářová

Na nádraží hra plácaná, na jména, tak jsme se bratrsky přivítali v kruhu. Stavili jsme se pro pejsky Ponyiu a Emilku v Sochorovce a pro deníky na češtinu u mě na zahradě.
V zázemí jsme si v kruhu připomněli všechna naše pravidla a obešli celé zázemí, abychom se seznámili s okruhy, které vytvořili průvodci na svém soustředění v srpnu. Jsou to okruhy bezpečnostní. 1.okruh je zázemí, celá louka, tam pobýváme běžně. 2.okruh je les a opičí dráha, 3.okruh rokle s jasnou hranicí, pokud chci vyrazit do 2.a3.okruhu, je třeba se domluvit s průvodci. Okruhy jsou ohraničené několika barevnými kůly, které určují jasnou hranici okruhů. (něco jako pásma PID:).

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, připomněli jsme si naše hry, Michal hrál na kytaru a také dirigoval. Pracovali jsme s abecedou, celou jsme ji složili a rozložili, rozdělili jsme ji na souhlásky měkké, tvrdé a obojetné a na samohlásky. Zahráli jsme si na pěvecký sbor o 4 skupinách zpěváků a na dirigenta. Michal dirigoval a jedna skupina zpívala samohlásky, další měkké souhlásky, další tvrdé souhlásky a poslední obojetné souhlásky. Na tlesknutí jsme se prohodili. Byla u toho docela sranda. Michal totiž vyprávěl i své příhody z orchestru…

2.BLOK: Český jazyk: Eliška, Michal a Míša F.: rozdali jsme si deníky na češtinu a pohybovku, které budeme letos používat na zapisování všeho, co bude třeba, na lepení, na kreslení a vůbec… Nadepsali jsme si je, a pak jsme si rozdali i pracovní sešity na Český jazyk a dokonce jsme zvládli kromě vybarvování i nějaké opakování látky z loňského roku. Druháci mě mile překvapili, každý zvládl napsat dvě až tři věty a vyluštit tajenku. Třeťáci se vrhli také na opakování. Čtvrťáci rovnou využili deník a zopákli si všechny slovní druhy.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Míša F. a Michal: Druháci si rozdali nové učebnice hned se do nich vrhli, třeťákům a čtvrťákům bohužel učebnice ještě nedorazili, tak jsme jim nakopírovali prac.listy. Geodesky nakonec až příště.

Peníze za nové učebnice budu vybírat příští týden, přesnou částku Vám napíšu do programu.

Eliška

Napsat komentář