Přijímání nových dětí

Do školky přijímáme děti od věku tři a více let.

Kontaktní osobou pro komunikaci s rodiči je Míša Formanová.

  • Prvním krokem k zápisu dítěte je domluva s koordinátorkou  pro komunikaci s rodiči.
  • Rodiče prostudují pravidla fungování, v případě souhlasu vyplní a podepíší napřed Přihlášku na dobu zkušební, viz. níže a poté závazná přihláška dítětedotazník týkající se přijímaného dítěte, kde by měl být i seznam osob, které budou dítě pravidelně vyzvedávat, včetně tel. kontaktů. Dotazník pošlou zpět mailem spolu s Přihláškou na dobu zkušební. Oboustranně podepsanou Závaznou přihlášku odevzdají rodiče buď na schůzce rodičů nebo po dohodě komunikátorce s rodiči.
  • Rodiče dají kopii kartičky zdravotní pojišťovny dětem do baťůžku.
  • Po dohodě mohou rodiče absolvovat první zkušební den ve školce, kam mohou vyrazit jako doprovod svého dítěte.

Po zápisu do školky běží dvouměsíční zkušební doba s oboustrannou možností ukončení vzájemné dohody. To platí jen pro nové děti, které předtím do naší školky nechodily.

Každý čtvrtek také funguje Klubíčko, klub pro předškolkové děti, mimo jiné i jako prostor pro adaptaci dítěte ve společnosti rodiče.

Účast rodičů, prarodičů, sourozenců je vítána na školkových akcích a slavnostech, brigádách, narozeninových oslavách. V rámci běžného školkového programu je možný početnější doprovod pouze v odůvodněných případech.

Adaptace nových dětí

Nástup dítěte do školky je pro celou rodinu zlomovým obdobím a záleží na mnoha faktorech, jak dítě
situaci zvládne. Pobyt v lesní školce (LŠ) má, oproti běžné MŠ svá specifika, na které je dobré se předem
připravit.
V souvislosti s nástupem do předškolního zařízení se běžně užívá pojem „Proces adaptace“ – jedná se o
zvykání na nové prostředí, nové dospělé, kolektiv, rytmus dne. Tento proces je u každého dítěte různě
dlouhý a přestože má svůj individuální průběh, má i svá pravidla. Rodiče mohou ve spolupráci se
školkou/ průvodci tento proces vhodně nastavit tak, aby vyhovovalo dítěti i celé skupině, do které dítě
přichází.

Vhodné je dítě s prostředím předem, postupně seznámit. Ideální je, jak se nám ze zkušeností osvědčilo,
pravidelná docházka na „Klubíčko“. Pokud je to možné, tak v průběhu celého předchozího školního roku
a všech ročních období. Rodina i dítě si tak za podpory maminky, nebo kohokoli, kdo pro dítě oporou,
zvykne na řadu věcí, které ho pak ve školce nezaskočí. Seznámí se s průvodci, se kterými je pak ve školce
– nejmenší děti nastupují do skupiny, která má rytmus dne a průvodce stejné. Také má možnost seznámit
se s vrstevníky, kteří pak do školky často nastupují s ním a mohou tak vznikat přátelství, která mohou
dobře podpořit dítě právě v prvním období.

Docházení na Klubíčko není zárukou přijetí dítěte do školky, to záleží mimo jiné na aktuálním počtu
volných míst. Pro některé děti není tento typ školky vůbec vhodný, jindy je třeba počkat až dítě
povyroste. http://www.zemezeme.cz/klubicko/
Jedním ze specifik školky ZeMě je přebírání dětí v Praze na Hlavním nádraží a cestování vlakem. Jedná
se nadstandartní službu rodičům a pro průvodce náročnou část dne. Zároveň cesta vlakem už funguje jako
dobrý startovací prostor pro pobyt ve školce. Průvodce má možnost, navázat s dětmi kontakt, zjistit, jak
jak jsou pro daný den nastavené. Ve vlaku je také možné sníst menší svačinku, napít se, „potkat se“ s
dalšími dětmi.

Je důležité vstát ráno tak, aby dítě na nádraží bylo včas a již probuzené. Není nic horšího než předávání
nevyspaného, rozladěného dítěte, zejména v zimě, kdy je pobyt venku pro dítě energeticky náročnější.
Při procesu adaptace je dobré nastoupit s dítětem do vlaku a jet s ním do Řevnic, společnou část cesty
postupně zkracovat tak, aby se dítě cítilo bezpečně, ale zároveň, ve spolupráci s průvodci reflektovat
aktuální situaci, ve které se dítě nachází a svou účast zbytečně neprodlužovat.
Doporučení týkající se cesty vlakem: pokud s dítětem jedete, sedněte si společně se skupinou, buďte s
dítětem, ale zároveň mu umožněte, aby s ním mohl navázat kontakt průvodce, další děti. Podpořte dítě v
tom, aby se řídilo stejnými pravidly, jako ostatní děti např. „nesundáváme si boty“, „začněte si balit
batohy“, „budeme vystupovat“….Nedávejte, prosím, dětem do vlaku tekuté svačiny. Text o vhodných a
méně vhodných svačinkách s ohledem na roční období a obsluhovatelnost je k dispozici*
Pokud jede již dítě samo, předejte ho průvodci, tak aby jej mohl vzít do vlaku za ruku, zejména pro malé
děti, je mezera mezi vlakem a nástupištěm příliš velká a hrozí propadnutí!
Je dobré dítěti mít čas se s dítětem rozloučit, zároveň pokud hrozí, že vlak stojí déle ve stanici, rozpláčou
se často i otrlejší děti, pohled na rodiče na nástupišti je demotivující. Je dobré tedy zvážit, zda neodejít,
ještě před odjezdem, průvodci situaci ve vlaku zvládnou. Prosím, neťukejte na okna vlaku.
V Řevnicích na nástupišti čekáme, až vlak odjede, děti nemohou v podchodu sjíždět po rampách pro
kočárek, prosím, respektujte toto pravidlo, aby dítě bylo na danou skutečnost zvyklé.

Školový den, pak probíhá velmi podobně jako v Klubíčku. Ranní kruh, pozdravení, putování do zázemí,
pobyt v lese, objevování, zpívání, tancování, výtvarné aktivity, pohádka, návrat na nádraží, zpět do Prahy
…..
Při adaptaci je dobré, předem, podle povahy dítěte, s průvodcem i dítětem domluvit, v jakém místě se
rodič rozloučí. Vhodné je buď, před ranním kruhem – rodič už tak není součástí školky, kdy se vítáme.
Nebo na svačinkovém místě, před započetím jídla.
Vyzvednutí dítěte je vhodné, například po obědě v zázemí, nebo v Řevnicích na nádraží a čas
vyzvedávání opět prodlužovat.

Na adaptaci, prosím, svému dítěti i sobě dopřejte dostatek času. Děti hodně chvalte.
Vaše dítě je skvělé a dělá, stejně tak jako vy, vše nejlépe jak aktuálně může zvládnout. Nebuďte, proto
prosím zklamaní, že si popláče, že je vhodnější, abyste si jej nakonec vyzvedli dříve, než bylo původně
domluveno apod.
Důležitou roli hraje také úmluva rodiče s dítětem, neslibujte nic, co byste nemohli splnit. Dítě ví, kdo jej
vyzvedne, kdy a kde. Toto musí od Vás dobře vědět i průvodce.
Ve školce děti standardně po obědě nespí. Probíhá odpočinek při poslechu pohádky, případně klidové hry.
Je možnost unavené dítě v teepe uložit a přikrýt dekou. Ale s ohledem na to, že jej bude třeba včas
probudit, aby bylo schopné samo odejít na vlak.
Pokud vaše dítě po obědě potřebuje ještě pravidelně a dlouho spát, zvažte, prosím, jeho nástup do naší
školky.

Dítě může být zpočátku ve školce nejisté, přestože prostředí bude znát, a bude spíše pozorovatelem, „jeho
člověkem“ bude hlavně průvodce, teprve v dalších týdnech si začne všímat, zejména větších, dětí a začne
je napodobovat. Když už si začne ve skupině budovat svou pozici, máme spokojeného školkáčka 🙂
Vzpomeňte si, jako to je přijít poprvé do nového zaměstnání? Jak se cítíte? Nervový systém vašeho dítěte
je mnohem křehčí…
Pokud dítě ráno při předávání pláče, neznamená to, že propláče celý den. Průvodce s dítětem aktivně
pracuje, aby se ve školce cítilo dobře a řada dětí nastupujících na Hlavním nádraží na Smíchovském už v
klidu zkoumá, co dostali ke svačině. Zároveň, pokud dítě pláče dlouho, intenzivně, bez schopnosti nechat
se zaujmout, voláme rodičům, aby si pro něj přijeli a dítě jsme zbytečně netraumatizovali a nezablokovali
tak možnost, jeho docházky k nám.
Pokud dítě pláče při návratu do Prahy, je to obvykle z důvodu možnosti uvolnění určitého napětí, které při
zvykání na nové prostředí vzniká. Je to v pořádku, a neznamená to, že by ve školce strádalo.
Dítě může být ve školce plačtivé, agresivní, ustrašené, pomočuje se a tyto projevy mohou přetrvávat i
doma, přestože toto už dávno nedělalo. Je třeba aktivně s Koordinátorem komunikace s rodiči danou
situaci řešit (kontakt na webu ZeMě).

Před přihlášením svého dítěte do školky je vhodné zvědomit si sám v sobě, s druhým rodičem dítěte
následující oblasti otázek…
Jsem v souladu s filozofií konkrétní vybrané školky?
Jak se cítím, když moje dítě pláče?
Jak jsem to měl/a když jsem já chodil do mš?
Důvěřuji průvodcům?
Nekladu na své dítě nároky větší než je schopné momentálně zvládnout?
Máme doma nějaká nepřekročitelná pravidla, hranice?
Je dítě zvyklé domlouvat se na svých potřebách?
Je dítě zvyklé respektovat jiné dospělé, bylo s nimi někdy o samotě?
Proč jsem vybral/a pro své dítě lesní školku, je to moje potřeba, nebo cítím, že je pro dítě opravdu
vhodná?

Těšíme se na Vaše děti i na Vás. Do komunity školky s radostí přijímáme celou rodinu dítěte.
Vše dobré přeje tým školky ZeMě